Jedynie pięć województw: wielkopolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i lubelskie nie ogłosiło jeszcze konkursów na dofinansowanie projektów skierowanych do osób pozostających bez pracy (Priorytet VI POKL, działanie 6.1.1). W pozostałych można już składać wnioski. Zależnie od regionu przyjmowane one będą do 31 grudnia albo do 7 lub 14 stycznia przyszłego roku.

Projekty mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, urzędy i agencje pracy, szkoły wyższe, które w ciągu trzech ostatnich lat nie wykorzystywały środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowane mogą być m.in.: staże i praktyki, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje, doradztwo psychologiczne i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Projekty mogą być realizowane maksimum przez 24 miesiące.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina, że w obecnym okresie programowania wnioski muszą być przygotowane w tzw. generatorze wniosków PO KL, który można pobrać ze strony www.efs.gov.pl. Nadal muszą być jednak składane w formie elektronicznej i papierowej, ale nie ma już wymogu parafowania każdej strony wniosku. Wystarczy podpis osoby uprawnionej złożony na ostatniej stronie