W latach 2004-2006 ponad 1 mln bezrobotnych korzystało ze szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego, a także otrzymywało pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności. Obok długotrwale bezrobotnych wsparciem objęto również: kobiety pozostające długo bez pracy i młodzież.

Osoby biorące udział w badaniu zauważyły jednak, że kursy i szkolenia nie były dostosowane do ich potrzeb i umiejętności.

Ponadto bardzo często zdarzało się, że liczba uczestników szkolenia przewyższała liczbę komputerów. W efekcie zajęcia, które miały być praktyczne, zamieniały się na teoretyczne. Z kolei uczestnicy kursów językowych woleliby, aby trwały one dłużej, a lekcje były ukierunkowane na poznawanie słownictwa związanego z poszukiwaniem pracy lub z konkretnymi zawodami.