Świadczenia z tytułu delegacji krajowych od 1 stycznia 2007 r.

 • Dieta 23 zł
 • Ryczałt na dojazdy (20% diety) 4,60 złRyczałt za nocleg (150% diety) 34,50 zł
 • 1. Wyższe diety wypłacają wszyscy
  Zmiany wysokości świadczeń dotyczą głównie sfery budżetowej oraz tych firm i instytucji do niej nie należących, które nie określiły własnych zasad zwrotu kosztów podróży (i stosują przepisy rozporządzeń wydanych dla budżetówki). Jednak nawet jeżeli Twoja firma posiada własne regulacje w tej kwestii (np. w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania), nie zwalnia jej to od wypłacania diet w wysokości co najmniej 23 zł. Kwota diety krajowej w sferze budżetowej stanowi bowiem absolutne minimum dla ustalenia wysokości diet w przepisach wewnątrzzakładowych (zarówno z tytułu podróży krajowych jak i zagranicznych). Zaktualizuj zatem kwotę diety w swoich wewnętrznych regulacjach.

  2. Zaliczki też przy podróżach krajowych
  W rozporządzeniu MPiPS w sprawie delegacji krajowych usankcjonowano (stosowane dotąd w praktyce) udzielanie pracownikom zaliczek na koszty podróży. Do tej pory taką możliwość przewidywało tylko rozporządzenie o delegacjach zagranicznych. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik ma obowiązek rozliczyć się z zaliczki w ciągu 7 dni od powrotu z krajowej podróży służbowej. Do rozliczenia powinien dołączyć dokumenty poświadczające poniesione wydatki (np. rachunki, faktury, bilety), chyba że chodzi o diety lub ryczałty. Jeżeli Twoja firma nie należy do sfery budżetowej, może sama ustalić warunki wypłaty i rozliczania zaliczek.

  Podstawa prawna:

 • art. 775(5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  rozporządzenie MPiPS z 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U nr 227, poz. 1661)
 • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych