Do konkursu zgłoszono 112 praktyk w trzech dziedzinach: pomoc społeczna, oświata i kultura. Ocenie poddano 48 wniosków w kategorii duże miasta, 23 zgłoszenia w kategorii powiaty, 27 w kategorii małe miasta i 14 w kategorii gminy wiejskie. Ocenie poddano wszystkie projekty, choć w 4 przypadkach, w związku ze zgłoszeniem podwójnych projektów z tej samej dziedziny, do konkursu zakwalifikowano (po wcześniejszym skontaktowaniu z wnioskodawcą) po jednym projekcie.

Ocen projektów dokonywali eksperci poszczególnych związków, na bazie kart oceny projektów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 100. Przedmiotem oceny były w szczególności: innowacyjność wdrożonego rozwiązania pod kątem doboru celów (15 proc. wagi oceny); skuteczność w podnoszeniu jakości obsługi 20% wagi oceny); efektywność kosztowa 20 proc. wagi oceny); integracja z systemem zarządzania strategicznego jednostką (30 proc. wagi ceny) oraz replikowalność (15 proc. wagi ceny).

Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów Konkursu projektów, do drugiej tury ocen zakwalifikowała ostatecznie 8 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, 7 projektów powiatów ziemskich, 8 z miast małych i średnich oraz 6 z gmin wiejskich.

Wizytacje w jednostkach rozpoczną się w dniu 20 kwietnia, a zakończą w dniu 15 maja. Wybór Laureatów konkursu nastąpi 19 maja br., a ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w trakcie konferencji, która odbędzie się w Warszawie 23 czerwca. br.

Lista finalistów dostępna na stronie Związku Miast Polskich>>>