Proponowane zmiany są obszerne i obejmują 48 artykułów.

Projekt zakłada, że wykonawcy, którzy z własnej winy nie uzupełnią dokumentów lub oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. utracą wadium. Teraz przepisy o uzupełnianiu dokumentacji są wykorzystywane do zmów przetargowych. Umówione firmy nie składają celowo wymaganych dokumentów lub oświadczeń, po to aby po zapoznaniu się z ofertami konkurentów bez negatywnych konsekwencji wycofać się z przetargu.

Rewolucyjne zmiany czekają tryb licytacji elektronicznej. Projekt zakłada, że można będzie ją stosować nie tylko przy dostawach i usługach (jak obecnie), ale również przy robotach budowlanych. Ponadto przy licytacji elektronicznej wykonawcy będą mogli składać oferty w postaci elektronicznej (bez wymaganego obecnie bezpiecznego podpisu elektronicznego). W praktyce właśnie podpis elektroniczny utrudniał stosowanie elektronicznych metod przetargowych pisze „Gazeta Prawna”.

Projekt zakłada, że skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej będą wnoszone tylko do Sądu Okręgowego w Warszawie (odrębny wydział) zamiast do sądów okręgowych właściwych dla siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiającego – pisze dziennik.