Raport składa się z kilku części, w których zostały opisane podstawowe elementy związane z potencjałem administracyjnym. Przedstawiono w nim informacje dotyczące m.in. liczby instytucji realizujących programy na lata 2007-2013, stanu zatrudnienia w poszczególnych urzędach, wykształcenia i wieku osób zaangażowanych w obsługę Funduszy Europejskich oraz szkoleń, z których skorzystali pracownicy instytucji. Dodatkowo, w opracowaniu zamieszczono dane, odnoszące się do wybranych procesów związanych z wdrażaniem programów, dotyczące przykładowo przeciętnej długości procedur konkursowych, czy też liczby złożonych przez beneficjentów protestów. W odrębnym rozdziale przedstawiono wybrane informacje na temat komitetów monitorujących.

Stan zatrudnienia we wszystkich urzędach oraz jednostkach zaangażowanych w realizację NSRO 2007-2013 wynosi 9457 osób, natomiast liczba etatów utworzonych na potrzeby wdrażania programów współfinansowanych z funduszy europejskich wynosi 8307. Zatrudnienie w zakresie obsługi funduszy europejskich wykazuje tendencję rosnącą, co wynika m.in. ze zwiększającej się liczby wdrażanych projektów. Poziom rotacji kadr systemu instytucjonalnego NSRO 2007-2013 w pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł 6%, co oznacza, że taki odsetek zatrudnionych na
koniec czerwca 2009 roku zaprzestał pracy w jednostkach systemu NSRO 2007- 2013.

86 proc.pracowników urzędów i innych jednostek systemu realizacji NSRO 2007-2013 legitymuje się co najmniej tytułem zawodowym magistra.
81 proc. osób zatrudnionych przy obsłudze funduszy europejskich ma najwyżej 40 lat. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto jednego pracownika instytucji zaangażowanej w realizację programów operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 3 938 zł.

W I połowie 2009 r. instytucje zorganizowały lub sfinansowały 1616 szkoleń, w których wzięło udział 12405 pracowników (dane odnoszą się do osób wdrażających KPO, RPO, programy EWT oraz pracowników zajmujących się certyfikacją wydatków). Jednocześnie, instytucje realizujące KPO, RPO oraz programy EWT zorganizowały 611 szkoleń/konferencji o charakterze informacyjno-promocyjnym, w których wzięło udział 38 428 potencjalnych beneficjentów.

Raport został przygotowany na podstawie kwestionariuszy wypełnionych i przesłanych przez instytucje uczestniczące w systemie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 101 jednostek oraz kilkanaście komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego funkcjonujących w systemie wdrażania NSRO 2007-2013.