ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

 • Organizator: FUNDACJA PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION
 • 2018-12-17
 • Lublin, lubelskie

PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu. 4. Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia. 5. Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto. 6. Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku) 7. Zasada konkurencyjności dla… czytaj więcej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym od 1 stycznia 2019 r. i wpis tego prawa do księgi wieczystej.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2018-12-19
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Problematyka przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019r. w ogólnym zarysie 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019r. 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy 4. Podmiot przekształcenia 5. Przedmiot przekształcenia 6. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej 7. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty… czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2018-12-21
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia 1. Pojęcie instytucji przedawnienia 2. Ratio legis instytucji przedawnienia 3. Początek biegu przedawnienia 4. Nowe terminy przedawnienia 6-letni zamiast 10-letniego) 5. Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia 6. Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia 7. Upływ terminu przedawnienia jako początek okresu od którego zarzut przedawnienia może być podniesiony 8. Końcowy terminu do podniesienia zarzut przedawnienia 8 a. Zarzut przedawnienia roszczenia majątkowego w postępowaniu apelacyjnym. 9. Zarzut… czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-01-15
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR>>>> Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy. RODO oraz nowe przepisy prawa polskiego nakładają szereg… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-01-15
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>     Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.   Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:   Wykład  … czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-01-30
 • Warszawa, mazowieckie

  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia… czytaj więcej