Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-06
 • Poznań, wielkopolskie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Wykładowca Prawnik, ekspert w zakresie… czytaj więcej

Zamówienia Publiczne dla początkujących

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-03-06
 • Warszawa, mazowieckie

Czy wiesz, że… …wielu Zamawiających nieprawidłowo sporządza protokół postępowania uznając druki ZP jako niepodlegające zmianom formularze, pomijając tym samym konieczność udokumentowania wielu czynności koniecznych do wykazania, a wynikających wprost z ustawy. Cel szkolenia Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji. Odbiorcy szkolenia Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem Kontrolerzy i audytorzy procedur… czytaj więcej

Jak wygrywać przetargi? – zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-07
 • Katowice, slaskie

Adresaci szkolenia Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Na tym szkoleniu dowiecie się Państwo oraz zdobędziecie  umiejętności praktyczne m.in.: jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, kiedy zamawiający może zatrzymać wadium, kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, które zachowania zamawiającego… czytaj więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-07
 • Katowice, slaskie

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2017-2018 , z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej systemu budżetowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w sektorze publicznym, które może służyć poprawie skuteczności i efektywności administracji, oraz wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych do budżetu zadaniowego w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości z procesu wydatkowania środków i ponoszenia kosztów. Na szkoleniu przedstawione zostaną dobre praktyki… czytaj więcej

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania – warsztaty (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-08
 • Katowice, slaskie

Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o dotacje lub korzystających z dotacji. Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu… czytaj więcej

Abc zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. – szkolenie dla początkujących (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-08
 • Katowice, slaskie

Adresaci szkolenia zamawiający : pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji, członkowie komisji przetargowych wykonawcy: pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie… czytaj więcej

Umowy ramowe i dialog konkurencyjny

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-03-08
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną warunki umów ramowych oraz zasad dialogu konkurencyjnego. ODBIORCY SZKOLENIA pracownicy wydziałów zamówień publicznych pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ osoby kontrolujące postępowania Trener Ewa Wiktorowska Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej… czytaj więcej

Specjalista ds. zamówień publicznych – praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-03-08
 • Warszawa, mazowieckie

  Cel szkolenia:   Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To także doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.       Uczestnicy szkolenia:   Przedstawiciele jednostek administracji publicznej… czytaj więcej

Specjalista do spraw zamówień publicznych – kurs (3 dni) z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-12
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych   Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby… czytaj więcej

RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-12
 • Katowice, slaskie

Adresaci szkolenia Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa. Wykładowca Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa… czytaj więcej