Dokumentacja pracownicza w 2018 r. – projektowane zmiany, digitalizacja akt osobowych

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-19
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń. Cel szkolenia omówienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz  teczki akt osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  planowanych zmian związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników i ich digitalizacją przedstawienie głównych założeń projektu zmian w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz planowanych zasad przekształcania papierowych teczek akt osobowych w elektroniczne akta osobowe pracowników. Metoda Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych w oparciu o prezentację multimedialną, analiza przypadku z uwzględnieniem problemów zgłaszanych przez… czytaj więcej

Wykonawca a elektronizacja. Zamówienia publiczne od 18 kwietnia 2018 roku

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-03-20
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Wykonawcy Osoby przygotowujące oferty weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.       Trener Łukasz Czaban Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych. W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,… czytaj więcej

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-20
 • Poznań, wielkopolskie

Adresaci szkolenia Pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych, osoby kontrolujące wydatkowanie środków unijnych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia współfinansowane ze środków unijnych w oparciu o liczne przykłady z praktyki, co istotnie ograniczy ryzyko utraty dofinansowania. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych… czytaj więcej

Efektywne techniki sprzedaży – szkolenie dla zaawansowanych

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-20
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami sprzedaży i wywierania wpływu na klientów Przedstawienie zaawansowanych technik rozmowy telefonicznej z klientem Zapoznanie uczestników z procesami rozmowy handlowej Zwiększenie efektywności w sprzedaży Poznanie sztuki budowania lojalności klienta Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu nowych klientów Wzmocnienie wizerunku profesjonalnego handlowca Umiejętność prowadzenia negocjacji – obrona ceny i warunków umowy Metoda Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje: Wykład Prezentacja… czytaj więcej

Zamówienia Publiczne dla początkujących

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-03-20
 • Kraków, malopolskie

Czy wiesz, że… …wielu Zamawiających nieprawidłowo sporządza protokół postępowania uznając druki ZP jako niepodlegające zmianom formularze, pomijając tym samym konieczność udokumentowania wielu czynności koniecznych do wykazania, a wynikających wprost z ustawy. Cel szkolenia Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji. Odbiorcy szkolenia Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem Kontrolerzy i audytorzy procedur… czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-21
 • Poznań, wielkopolskie

Adresaci szkolenia audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Metoda Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z wyników kontroli (UZP, NIK,… czytaj więcej

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-22
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo odpowiadające na pytania m.in. czy wykonawca może… czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej i prawo autorskie

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-22
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznej, w świetle procedury administracyjnej,  a także ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz zasad ochrony prawnoautorskiej. Wykładowca Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby… czytaj więcej

Archiwizacja Dokumentacji – Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-03-22
 • Warszawa, mazowieckie

Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.   Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie archiwum zakładowego lub składnicy akt.    Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład; Prezentacja multimedialna;   Program szkolenia:   I.     Rejestracja przesyłek wpływających-papierowych i elektronicznych… czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-22
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych, zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów oraz zdrowym rozsądkiem. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej… czytaj więcej