Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-10-18
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia… czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-10-18
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR>>>> Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy. RODO oraz nowe przepisy prawa polskiego nakładają szereg… czytaj więcej

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wstanie prawnym od 1 stycznie 2019 r. i wpis tego prawa do księgi wieczystej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2018-10-19
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia: I. Problematyka przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019r. w ogólnym zarysie II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019r.II.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawyII.2.1. Podmiot przekształceniaII.2.2. Przedmiot przekształceniaII.2.3. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystejII.2.4. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegooraz bonifikatyII.2.4. 1. Zasady i tryb odpłatnościII.2.4. 2. Minimalna 20… czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w praktyce z uwzględnieniem kosztów windykacyjnych oraz ostatnich zmian prawnych.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2018-10-22
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia: I. Zagadnienia wstępne; 1. Istota i zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego; 2. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym; 3. Podmioty i uczestnicy w postępowaniu egzekucyjnym 4. Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym 5. Organy egzekucyjne i ich właściwość II. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji 1. Etapy postępowania egzekucyjnego 2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej 3. Obowiązki wierzyciela, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia, 4. Tytuł wykonawczy i jego poprawność, wezwanie przed egzekucyjne 5…. czytaj więcej

Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

 • Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
 • 2018-10-23
 • Warszawa, mazowieckie

I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa 1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa. 2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo. 3.  Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi. 4.  Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych… czytaj więcej

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

 • Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
 • 2018-10-24
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia:  1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. – zwrot wywłaszczonej nieruchomości) 2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego – strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego – pełnomocnictwo i jego rodzaje – nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym – reprezentacja organu… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-10-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.   Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.   Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:   Wykład   Prezentacja… czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2018-10-29
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia 1. Pojęcie instytucji przedawnienia 2. Ratio legis instytucji przedawnienia 3. Początek biegu przedawnienia 4. Nowe terminy przedawnienia 6-letni zamiast 10-letniego) 5. Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia 6. Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia 7. Upływ terminu przedawnienia jako początek okresu od którego zarzut przedawnienia może być podniesiony 8. Końcowy terminu do podniesienia zarzut przedawnienia 8a. Zarzut przedawnienia roszczenia majątkowego w postępowaniu apelacyjnym. 9. Zarzut przedawnienia… czytaj więcej

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-11-02
 • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie: • poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych; • prowadzenia wymaganych prawem ewidencji; • sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach; • regulacji prawnych w zakresie… czytaj więcej

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

 • Organizator: FUNDACJA PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION
 • 2018-12-17
 • Lublin, lubelskie

PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi). 2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie. 3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu. 4. Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia. 5. Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto. 6. Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku) 7. Zasada konkurencyjności dla… czytaj więcej