Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-24
 • Warszawa, mazowieckie

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018 Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 24.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Cel szkolenia Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania. Metoda Wykład… czytaj więcej

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-24
 • Wrocław, dolnoslaskie

Czy wiesz, że… … Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań? Cel szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. . Odbiorcy szkolenia     Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.     Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce. Po szkoleniu… Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.   Trener: EWARYST KOWALCZYK Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie… czytaj więcej

JEDZ WARSZTAT

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-24
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenie będzie nabycie umiejętności prawidłowego zweryfikowania jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ. Odbiorcy szkolenia   zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)   kontrolerzy   eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych     Trener: IWONA HOLKA Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także… czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką.     Trener: EWA WIKTOROWSKA Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes… czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji 2016 z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń KIO

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wskazanych zmian pzp. Odbiorcy szkolenia Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności: zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej) wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Po szkoleniu Słuchaczom zostanie przekazana kompleksowa wiedza związana z problematyką … czytaj więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r. – warsztaty Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 25 – 26.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom… czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.  Korzyści dla uczestników Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.    Szkolenia polecamy dla Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zamówienia publiczne w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni) Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 25 – 26.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych… czytaj więcej

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-01-29
 • Warszawa, mazowieckie

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Korzyści dla uczestników Celem szkolenia jest: •Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD…. czytaj więcej

Zamówienia Publiczne na drogi

 • Organizator: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2018-01-30
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na szkolenie odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes. Odbiorcy szkolenia: Pracownicy komórek zamówień publicznych Działy inwestycji, Działy merytorycznie Kontrolerzy Trenerzy: Jerzy Czaban Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990. Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę… czytaj więcej