Specjalista do spraw zamówień publicznych – kurs (3 dni) z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-17
 • Poznań, wielkopolskie

Adresaci szkolenia Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby runku… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-17
 • Poznań, wielkopolskie

Adresaci szkolenia kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: stosowania wprowadzonych ostatnio zmian oraz założeń rządowej reformy systemu budżetowego gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, realizacji kontroli zarządczej, w szczególności… czytaj więcej

RODO – Zmiany w ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-17
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych, nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO. Metoda Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji, polityki bezpieczeństwa. Wykładowca Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa… czytaj więcej

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. (3 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-18
 • Gdańsk, pomorskie

Adresaci szkolenia Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo odpowiadające na pytania m.in. czy wykonawca może powołać… czytaj więcej

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku – warsztaty. Zasady gospodarki finansowej – dyscyplina finansów publicznych – kontrola zarządcza – budżet zadaniowy

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-18
 • Gdańsk, pomorskie

Adresaci szkolenia kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli Cel szkolenia Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: stosowania wprowadzonych ostatnio zmian oraz założeń rządowej reformy systemu budżetowego gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, realizacji kontroli zarządczej, w szczególności… czytaj więcej

Zarządzanie zespołem w administracji. Kompendium umiejętności menedżerskich

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-19
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu Doskonalenie umiejętności delegowania zadań Zarządzanie zmianą i celami zespołu Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi Zwiększenie motywacji pracowników Osiągnięcie wyznaczonych KPI – celów operacyjnych i strategicznych. Metoda Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej. Wykładowca Psycholog, pedagog, trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, obsługi… czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-04-19
 • Warszawa, mazowieckie

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona zostanie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego… czytaj więcej

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-20
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania etycznych decyzji w kwestiach wątpliwych oraz przeciwdziałania korupcji w instytucji publicznej. Metoda Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja. Wykładowca Ekspert w dziedzinie etyki, wykładowca, magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Tworzyła programy i nadzorowała projekty edukacyjne dla urzędników państwowych z Polski, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Afganistanu, prowadzonymi z ramienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, również we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Doradca w Fundacji Otwarty Dialog, do spraw etyki w organizacji,… czytaj więcej

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-23
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia pracownicy działów zamówień publicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo odpowiadające na pytania m.in. czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów, czy wykonawca może powołać się na doświadczenie… czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-24
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania ustawy… czytaj więcej