Przygotowanie sprawy do rozpoznania, postępowanie dowodowe oraz obrona pozwanego – w świetle zbliżającej się „dużej” nowelizacji KPC

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-05-30
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 13.06.2019r. Warszawa Cel szkolenia i program 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania:     a. posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy; b.  zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań projektowanych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym); c. pozostałe zagadnienia; 2. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego:  a. nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak: – pisemne zeznania świadka; – świadek – ekspert; – fakty, o których informacja… czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-04
 • Wrocław, dolnoslaskie

Inne terminy: 25.06.2019r. Kraków   Cel szkolenia i program 1. Pojęcie instytucji przedawnienia 2. Ratio legis instytucji przedawnienia 3. Początek biegu przedawnienia 4. Nowe terminy przedawnienia 6-letni zamiast 10-letniego) 5. Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia 6. Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia 7. Upływ terminu przedawnienia jako początek okresu od którego zarzut przedawnienia może być podniesiony 8. Końcowy terminu do podniesienia zarzut przedawnienia 8a. Zarzut przedawnienia roszczenia… czytaj więcej

Nadużycie prawa procesowego w świetle planowanych zmian KPC

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-06
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Porównanie rozwiązań dotyczących nadużycia prawa procesowego występujących de lege lata z proponowanymi zmianami; Charakterystyka postulowanych oraz występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego w KPC – przykładowo: – klauzula generalna nadużycia prawa procesowego; – pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i de lege ferenda; – pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda; – tzw. łańcuch zażaleń; – kara za ubliżenie sądowi na piśmie; – odpowiedzialność na podstawie art. 746… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Przygotowanie i doskonalenie wykonywania zadań inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-06-11
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych, wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).    Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony danych… czytaj więcej

Prawo restrukturyzacyjne

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-17
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Program: 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne przesłanki wszczęcia i prowadzenia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych przesłanki negatywne wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ich charakterystyka i przebieg: kryteria wyboru postępowania restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu przyspieszone postępowania układowego postępowanie układowe postępowanie sanacyjne 3. Organy sądowe i pozasądowe postępowań restrukturyzacyjnych (uprawnienia i obowiązki – role w postępowaniu upadłościowym):… czytaj więcej

Postępowanie o ogłoszenie upadłości oraz postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – aktualny stan prawny oraz założenia projektowanej nowelizacji. Małżeńskie ustroje majątkowe w postępowaniu upadłościowym.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-18
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Program: 1. Warunki uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przesłanki negatywne. – pojęcie niewypłacalności osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – uwarunkowania ogłoszenie upadłości osób fizycznych – byłych przedsiębiorców – przeszkody w uzyskaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości – aktualny stan prawny i praktyka orzecznicza sądów powszechnych – projektowana nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe w zakresie liberalizacji przesłanek ogłoszenia… czytaj więcej

Prawidłowy sposób formułowania skargi kasacyjnej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-18
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Skarga kasacyjna jako szczególny środek zaskarżenia służący wyłącznie kontroli stosowania prawa. 1. Legitymacja do wniesienia skargi. 2. Postępowanie kasacyjne- kontynuacja czy też nowe postępowanie? 3. Rodzaje orzeczeń podlegające zaskarżeniu 4. Relacja pomiędzy art. 3981 kpc i art. 3941 kpc. II. Formułowanie skargi kasacyjnej. 1. Wymagania formalne. a. pełnomocnictwo do zastępowania strony b. określenie zakresu zaskarżenia c. przytoczenie i uzasadnienie podstaw kasacyjnych d. prawidłowe określenie wniosków… czytaj więcej

Projektowane zmiany procedury cywilnej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-19
 • Kraków, malopolskie

Adresaci szkolenia: Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów. Cel szkolenia : Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego.   Program szkolenia: I. Przygotowanie sprawy do rozpoznania 1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia… czytaj więcej

Cyberprzestępczość

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-06-26
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do problematyki cyberprzestępczości i zagadnienia karnomaterialne (miejsce popełnienia przestępstwa, najważniejsze rodzaje cyberprzestępstw, problemy związane z wykazaniem wyczerpania znamion) 2. Procesowe aspekty prowadzenia postępowań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania dowodów 3. Ocena dowodów elektronicznych 4. Case study (podział uczestników na grupy, każda grupa otrzymuje jeden stan faktyczny do przeanalizowania i zaprezentowania propozycji przeprowadzenia czynności) Prowadzący Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-07-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych pojęć… czytaj więcej