PRAWIDŁOWY SPOSÓB FORMUŁOWANIA ZARZUTÓW I WNIOSKÓW W ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH I ŚRODKACH ZASKARŻENIA.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-24
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 rokuII. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego III…. czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2020-02-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych… czytaj więcej

WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-25
 • Warszawa, mazowieckie

    Inne terminy: 16.03.2020 POZNAŃ 20.03.2020 GDAŃSK Cel szkolenia i program   I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku;   1) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;   2) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy;   3) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony;   4) komunikacja ze stronami;   5) nowe zasady doręczania… czytaj więcej

REALIZACJA ZADAŃ SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. URZĘDNIK SĄDOWY NA MIARĘ XXI WIEKU – PROJEKT WDROŻENIA STANDARDÓW I PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTA.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 18.03.2020 Kraków 20.04.2020 Poznań Cel szkolenia i program I. Rola kierownika sekretariatu – prawa i obowiązkiII. Wprowadzenie wykazu skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk” IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego V. Nowe definicje zawarte w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych VI. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych VII. System Losowego Przydziału Spraw – SLPS– przydzielanie spraw– rejestracja spraw w SLPS– podział czynności między sędziów– losowanie a nieobecność– wyłączenie sędziego… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Doskonalenie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2020-02-27
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).    Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony danych osobowych… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-03-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

K.P.A. OD PODSTAW – PRZEPISY, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-05
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Szkolenie adresowane jest do dwóch grup uczestników: po pierwsze, do osób, które nigdy nie miały do czynienia z przepisami k.p.a. i chcą poznać od podstaw najważniejsze instytucje postępowania administracyjnego; po drugie, do osób, które wykorzystują procedurę administracyjną w praktyce zawodowej, lecz chcą usystematyzować i uspójnić posiadaną wiedzę. Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; składa się z wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów). Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie… czytaj więcej

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-12
 • Wrocław , dolnoslaskie

INNE TERMINY: 20.03.2020 WARSZAWA Cel szkolenia i program   MODUŁ 1:   RODO, UODO i inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych (definicje, przetwarzanie danych, kiedy stosujemy, przepisy, wyłączenia).   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych, podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania).   Zasady przetwarzania danych osobowych.   Administratorzy danych w sądach (ilu administratorów?, prawa i obowiązki).   Organ nadzorczy (właściwości, zadania,… czytaj więcej

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT ORAZ PRZEKAZYWANIE DO ARCHIWUM W ŚWIETLE REGULACJI DOTYCZĄCYCH BIUROWOŚCI I ARCHIWIZACJI AKT SĄDOWYCH: ZAKŁADANIE AKT SĄDOWYCH, PROWADZENIE AKT SĄDOWYCH, PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI W SĄDACH.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-12
 • Kraków, malopolskie

Inne terminy 30.03.2020 SZCZECIN 17.04.2020 RZESZÓW 27.04.2020 POZNAŃ Cel szkolenia i program Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowegoi archiwizacji dokumentacji w sądach Cel szkolenia: wykonywanie czynności kancelaryjnych w Sądzie,  zapoznanie pracowników z zasadami stosowania przepisów i obiegu dokumentów oraz prowadzenia i przechowywania akt sądowych i dokumentacji w Sądzie, zgodnie  z przepisami. I. Podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe,… czytaj więcej

NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-16
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program   I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego   Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda   Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia   Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu   Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania… czytaj więcej