Prawa konsumenta po zmianach

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-12-16
 • Wrocław, dolnoslaskie

Zapoznanie się z nowymi zasadami załatwiania reklamacji i zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy zawierającego umowy z konsumentami – w świetle ostatnich zmian przepisów. Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw konsumentów i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców z uwzględnieniem Zapoznanie się z problematyką dotyczącą pozycji prawnej konsumenta w sporze indywidualnym oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów Zapoznanie się z sytuacją prawną sprzedawcy w sytuacji sprzedaży towarów/usług innemu przedsiębiorcy Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Praktyczne… czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego 50 % rabatu !

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-12-17
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1.Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa2.Pojęcie „majątku wspólnego”3.Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka4.Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego5.Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków6.Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych i funduszy emerytalnychjako składnika majątku wspólnego7.Przedmiot podziału8.Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności9.Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka10.Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków11.Rozliczenie konkubinatu12.Orzecznictwo Prowadzący dr Helena Ciepła doktor nauk prawnych;… czytaj więcej

NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-12-17
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program   Cel szkolenia i program I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń… czytaj więcej

ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-12-18
 • Warszawa, mazowieckie

Program szkolenia 1) Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy2) Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)3) Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451 ).4) Podstawy wyłączenia sędziego5) Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym6) Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach7) Doręczenia elektroniczne8) Ustne uzasadnienie orzeczenia9) Przesłanki wydania wyroku zaocznego10) Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c11) Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a , 2a , 1861 , 2031 , 205512) Brak obowiązku sporządzenia… czytaj więcej

WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-25
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 6.03.2020 Poznań 23.03.2020  Gdańsk Cel szkolenia i program I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku; 1) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości; 2) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy; 3) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony; 4) komunikacja ze stronami; 5) nowe zasady doręczania pism procesowych; 6) zmiany w uzasadnianiu orzeczeń – wniosek… czytaj więcej

Prawo energetyczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2020-01-28
 • Warszawa, mazowieckie

SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści ze szkolenia: 1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe); 2. Zapoznanie… czytaj więcej

ZMIANY W PODATKU VAT 2019/2020

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-28
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Biała lista Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników Sankcje za płatność na rachunek nieznajdujący się na białej liście 2. Mechanizm podzielonej płatności Likwidacja odwrotnego obciążenia Warunki stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności Mechanizm podzielonej płatności a transakcje w walucie obcej, Mechanizm podzielonej płatności a transakcje z kontrahentami zagranicznymi Zasady fakturowania przy mechanizmie podzielonej płatności Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności… czytaj więcej

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego – w świetle „dużej nowelizacji KPC”

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2019 r.); 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań nowych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym); 2. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (przykładowo,… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-01-31
 • Warszawa, mazowieckie

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

STOSOWANIE RODO W PRACY ZAWODOWEJ

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-04
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program I. Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO w pracy zawodowej: 1. zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu praktycznym 2. obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe 3. katalog „złotych zasad obowiązujących pracowników” 4. sposób i miejsce prezentacji klauzul informacyjnych 5. prawa osób, których dane są przetwarzane – jak je realizować, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, co robić, gdy wypłynie wniosek 6. zasady odpowiedzialności pracownika za bezprawne udostępnienie danych osobowych lub odmowę… czytaj więcej