Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

  • Organizator: J.G. Training
  • 2017-09-18
  • Warszawa, mazowieckie

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie… czytaj więcej

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2017-10-16
  • Warszawa, mazowieckie

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie to szereg przepisów prawnych, które przysparzają wiele wątpliwości i budzą szereg kontrowersji. Korzyści dla uczestników: •    poznanie zasad prawidłowego stosowania przepisów regulujących wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. •    zdobycie umiejętności właściwego ujmowania składników wynagrodzeń do podstaw wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających, urlopów i ekwiwalentów oraz świadczeń chorobowych. •    nabycie umiejętności ustalenia wymiaru etatu w przypadku łączonego pensum. •    poznanie sposobów naliczania średnich z godzin i innych składników do wynagrodzeń urlopowych nauczycieli placówek… czytaj więcej

Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2016 r

  • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
  • 2017-10-26
  • Warszawa, mazowieckie

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych a także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę zmian dokonanych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym w 2016 r. po wejściu w życie w dniu 08.09.2016 nowelizacji ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw.  … czytaj więcej