NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. (DZ. U. Z 2019, POZ. 1694) – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-20
 • Poznań, wielkopolskie

Program szkolenia Zagadnienia intertemporalne (zasady stosowania przepisów nowych i dotychczas obowiązujących) Nowe zasady ogłaszania wyroków i postanowień oraz sporządzania uzasadnienia (formularzowe uzasadnienie wyroku) Nowe wymogi formalne pisma procesowego Nowe reguły rozpoznania sprawy pod nieobecność uczestników postępowania Nowe podstawy oddalenia wniosku dowodowego oraz nowe uregulowanie co do pozostawienia go bez rozpoznania Prekluzja dowodowa przed sądem pierwszej i drugiej instancji Uproszczony sposób ujawnienia dowodów na rozprawie Ograniczenie dopuszczalności stawiania zarzutów odwoławczych Zmodyfikowana podstawa odwoławcza obrazy prawa materialnego… czytaj więcej

PRAWIDŁOWY SPOSÓB FORMUŁOWANIA ZARZUTÓW I WNIOSKÓW W ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH I ŚRODKACH ZASKARŻENIA.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-24
 • Kraków, malopolskie

Cel szkolenia i program I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 rokuII. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego III…. czytaj więcej

Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2020-02-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych… czytaj więcej

WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM – ZMIANY Z 21 SIERPNIA 2019 I 7 LISTOPADA 2019.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-25
 • Warszawa, mazowieckie

    Inne terminy: 16.03.2020 POZNAŃ 20.03.2020 GDAŃSK Cel szkolenia i program   I. Nowelizacja procedury cywilnej w zakresie pracy sekretariatów sądowych – zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 roku i od 7 listopada 2019 roku;   1) nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;   2) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy;   3) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony;   4) komunikacja ze stronami;   5) nowe zasady doręczania… czytaj więcej

REALIZACJA ZADAŃ SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. URZĘDNIK SĄDOWY NA MIARĘ XXI WIEKU – PROJEKT WDROŻENIA STANDARDÓW I PROCEDUR OBSŁUGI INTERESANTA.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-02-26
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy: 18.03.2020 Kraków 20.04.2020 Poznań Cel szkolenia i program I. Rola kierownika sekretariatu – prawa i obowiązkiII. Wprowadzenie wykazu skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk” IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego V. Nowe definicje zawarte w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych VI. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych VII. System Losowego Przydziału Spraw – SLPS– przydzielanie spraw– rejestracja spraw w SLPS– podział czynności między sędziów– losowanie a nieobecność– wyłączenie sędziego… czytaj więcej

Warsztaty eksperckie IOD – Doskonalenie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2020-02-27
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).    Warsztaty skierowane są do osób, które wkrótce zostaną wyznaczone do pełnienia funkcji IOD lub inspektorów zajmujących się tematem ochrony danych osobowych… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2020-03-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

K.P.A. OD PODSTAW – PRZEPISY, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-05
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Szkolenie adresowane jest do dwóch grup uczestników: po pierwsze, do osób, które nigdy nie miały do czynienia z przepisami k.p.a. i chcą poznać od podstaw najważniejsze instytucje postępowania administracyjnego; po drugie, do osób, które wykorzystują procedurę administracyjną w praktyce zawodowej, lecz chcą usystematyzować i uspójnić posiadaną wiedzę. Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; składa się z wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów). Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie… czytaj więcej

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-12
 • Wrocław , dolnoslaskie

INNE TERMINY: 20.03.2020 WARSZAWA Cel szkolenia i program   MODUŁ 1:   RODO, UODO i inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych (definicje, przetwarzanie danych, kiedy stosujemy, przepisy, wyłączenia).   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych, podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania).   Zasady przetwarzania danych osobowych.   Administratorzy danych w sądach (ilu administratorów?, prawa i obowiązki).   Organ nadzorczy (właściwości, zadania,… czytaj więcej

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT ORAZ PRZEKAZYWANIE DO ARCHIWUM W ŚWIETLE REGULACJI DOTYCZĄCYCH BIUROWOŚCI I ARCHIWIZACJI AKT SĄDOWYCH: ZAKŁADANIE AKT SĄDOWYCH, PROWADZENIE AKT SĄDOWYCH, PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI W SĄDACH.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2020-03-12
 • Kraków, malopolskie

Inne terminy 30.03.2020 SZCZECIN 17.04.2020 RZESZÓW 27.04.2020 POZNAŃ Cel szkolenia i program Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowegoi archiwizacji dokumentacji w sądach Cel szkolenia: wykonywanie czynności kancelaryjnych w Sądzie,  zapoznanie pracowników z zasadami stosowania przepisów i obiegu dokumentów oraz prowadzenia i przechowywania akt sądowych i dokumentacji w Sądzie, zgodnie  z przepisami. I. Podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe,… czytaj więcej