1. Skargi składają nie tylko pracownicy
Z danych PIP wynika, że choć najczęściej skargi składają niezadowoleni pracownicy lub byli pracownicy (średnio około 65 – 73% skarg), nie jest to jedyna grupa. Pracodawca powinien liczyć się również z tym, że donos może być anonimowy (około 14% rocznie), czyli może go złożyć praktycznie każda osoba począwszy od pracownika, a skończywszy na niezadowolonym kliencie firmy. Rzadziej, zdarza się, że ze skargą występują związki zawodowe (około 4% w roku).

2. Różne firmy, różni pracownicy – te same zarzuty
Niezależnie od tego, czy skargę składa pracownik, związki zawodowe, czy też donos jest anonimowy, podnoszone zarzuty powtarzają się. I nawet jeśli w danym roku maleje liczba złożonych skarg, to zwykle wzrasta wtedy ilość zarzutów stawianych w indywidualnej skardze. Najczęściej zarzuty dotyczą spraw związanych z dokumentacją kadrową.NA CO SKARŻĄ SIĘ PRACOWNICY


Kategoria


Najczęstsze
naruszenia


Wynagrodzenia


»
niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie
wynagrodzenia,


»
niewypłacalnie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy,


»
niewypłacanie wynagrodzenia z nadgodziny nadliczbowe;


Stosunek pracy


»
niepotwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków umowy o
pracę,


»
błędy w świadectwach pracy,


»
nieterminowe wydawanie świadectw pracy,


»
zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy;


Czas pracy


»
nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy,


»
konieczności wykonywania pracy w dni wolne, niedziele i
święta,


»
naruszenie zasad dobowego odpoczynku;


Warunki pracy


»
brak szkoleń bhp i badań lekarskich,


»
brak zaplecza higieniczno – sanitarnego,


»
niewłaściwa temperatura powietrza w pomieszczeniach;


Urlopy


»
odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego,


»
nieprawidłowe ustalanie wymiaru urlopu;

3. Diabeł nie tkwi w szczegółach
Jak wynika z powyższego stawiane pracodawcom zarzuty wcale nie są wyszukane. Najczęściej dotyczą one spraw podstawowych i… „drobnych”. Niewiele trzeba, by uniknąć błędów. Wystarczy pamiętać, że wynagrodzenie powinno być wypłacone do 10 dnia każdego następnego miesiąca, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłaca się wyjątkowo, ale niezwłocznie tzn. zaraz po ustaniu stosunku pracy. Podobnie, jak najszybciej należy wydać pracownikowi świadectwo pracy. W razie kontroli nie pomogą bowiem często stosowane tłumaczenia, że opóźnienie wypłaty wynagrodzenia spowodowane jest ciężką sytuacją ekonomiczna firmy, a nieterminowa wydanie świadectwa pracy tym, że pracownik nie rozliczył się z powierzonego sprzętu.

4. Zatrudniasz mniej niż 9 pracowników – uważaj!
Można by przypuszczać, że pracownicy dużych firm, w których są bardziej anonimowi częściej skarżą na pracodawców. Statystyki wskazują jednak, że największa liczba skarg dotyczy małych zakładów pracy zatrudniających do 9 pracowników i tych, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 49 pracowników. Najmniej skarg wpłynęło od pracowników pracujących w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników – ich liczba jest znikoma.

5. 21,5 tys. mandatów
Zmiana przepisów spowodowała, że kary nakładane na pracodawców są z roku na rok coraz bardziej dotkliwe. Zgodnie z przepisami na pracodawcę może być nałożona kara w wysokości od 1.000 do 2.000 zł. Jeśli jednak nie jest to pierwsze naruszenie pracodawcy, inspektorzy raczej nie „przymkną oka”, a kara może wtedy sięgnąć do 5.000 zł. W 2007 r. inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 8.462 grzywien, ale średnia wysokość jednorazowej kary wzrosła w drugim półroczu 2007 r. i wyniosła ponad 1.000 zł, co oznacza, że znacząco wzrosła w porównaniu z pierwszą połową roku (684 zł).

Sprawdź, czy Twoi pracownicy znajdą powody, aby złożyć na Ciebie skargę. Jeśli odpowiedzi na wszystkie pytania są twierdzące – raczej nie musisz obawiać się, że Twoi pracownicy skontaktują się z PIP.

Lista kontrolna:
1. Czy udzieliłeś pracownikowi pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 Kodeksu pracy)?
2. Czy potwierdziłeś pracownikom na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i jej warunki?
3. Czy zawsze, zaraz po zakończeniu stosunku pracy, wydajesz pracownikom świadectwa pracy?
4. Czy wszyscy Twoi pracownicy zostali poddani wymaganym szkoleniom w zakresie bhp?
5. Czy odbyłeś szkolenie dla pracodawców?
6. Czy pracowników poddałeś profilaktycznym badaniom lekarskim?
7. Czy dokonałeś i udokumentowałeś ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?
8. Czy poinformowałeś pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą?
9. Czy prawidłowo ustaliłeś prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy?
10. Czy prawidłowo ustaliłeś prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego?
11. Czy w Twojej firmie są prowadzone karty ewidencji czasu pracy?
12. Czy pracownikom jest terminowo wypłacane wynagrodzenie za pracę?
13. Czy wypłacane pracownikom wynagrodzenie jest co najmniej równe aktualnie obowiązującej kwocie minimalnego wynagrodzenia?
14. Czy wypłaciłeś w prawidłowej wysokości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.

www.portalkadrowy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych