Korpus służby cywilnej tworzą osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w takich ośrodkach jak: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, a także w urzędach centralnych organów administracji rządowej.

Ponadto, służbę cywilną stanowią urzędnicy takich jednostek jak: urzędy wojewódzkie oraz inne stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej. Należy tu również wymienić komendy i inspektoraty, Urzędzy Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także Biura Nasiennictwa Leśnego.