Pracownikiem samorządowym będzie mógł zostać obywatel polski. Kolejny warunek to pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych. Wreszcie potrzebne będą kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik zatrudniony na podstawie wyboru (np. marszałek, starosta) lub powołania (np. zastępca wójta, skarbnik) nie powinien ponadto być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani skarbowe.

Osoba na stanowisku kierowniczym, oprócz ogólnych kryteriów pracowniczych, musi legitymować się wykształceniem wyższym pierwszego (licencjat) lub drugiego stopnia (magisterium). Potrzebny jest także co najmniej trzyletni staż pracy lub trzyletnia praktyka w biznesie.

Zorganizowanie naboru nie jest konieczne do zatrudnienia osoby na zastępstwo za pracownika nieobecnego. Z tymi uregulowaniami koresponduje przepis pozwalający pracownika samorządowego, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje obowiązki, przenieść na wyższe stanowisko.Taka kompleksowa regulacja ma umożliwić samorządowym pracodawcom prowadzenie elastycznej polityki kadrowej oraz awansowanie pracowników już zatrudnionych w urzędzie bez konieczności organizacji konkursów.

Inna zmiana polega na rezygnacji z umieszczania w BIP listy kandydatów, którzy spełniają formalne kryteria przyjęcia do pracy. Wymóg ten był krytykowany za to, że zmusza do ujawnienia zamiarów, o których może się dowiedzieć aktualny pracodawca.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie służby przygotowawczej dla nowicjuszy w urzędzie.