W myśl art. 100 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241) umowy z pracownikami likwidowanych jednostek zostały rozwiązane 31 grudnia 2009 r., a zadania gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, w których byli zatrudnieni, zostały przejęte przez macierzyste jednostki samorządu lokalnego lub administracji rządowej.Samorządowcy poradzili już sobie z tymi przekształceniami. Jak się okazuje, znacznie więcej problemów jest w administracji rządowej. Przy okazji oszczędności mogą bowiem ucierpieć osoby zatrudnione w zakładach budżetowych, które na co dzień zajmują się obsługą techniczną budynków administracji publicznej.Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego art. 100 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Zdaniem RPO takie zwalnianie pracowników z mocy prawa, bez konieczności wręczania wypowiedzenia, narusza art. 24 konstytucji, który nakłada na państwo obowiązek nadzorowania warunków wykonywania pracy. Osoby zwalniane w opisany sposób nie mają możliwości odwołania się do sądu pracy i podważenia zasadności takiego zwolnienia.