Celem pilotażowego projektu Akademia Liderów Samorządowych jest stworzenie rozwiązania na wzór MPA (Master of Public Administration) w odniesieniu do wyższych urzędników samorządowych. Studia podyplomowe przeznaczone specjalnie dla tej grupy i realizowane przez ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, administrowania funduszami UE, mają przyczynić się efektywnego zarządzania
w samorządzie terytorialnym. Zasadniczym celem jest przygotowanie wyższej kadry urzędników samorządowych do poprawienia jakości w zakresie:

• stanowienia aktów prawa miejscowego,

• usług świadczonych przez JST,

• zarządzania zasobami ludzkimi Jednostek Samorządu Terytorialnego,

• budowania wizerunku urzędu JST,

• przejrzystości funkcjonowania urzędu i praktyk antykorupcyjnych,

• zarządzania finansami publicznymi,

• współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Uczestnikami Akademii mogą być po pierwsze wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci) i ich zastępcy, starostowie, członkowie zarządów powiatów, a także marszałkowie województw i członkowie zarządów województw, pełniący role liderów samorządowych. Po drugie sekretarze jst (w tym dyrektorzy urzędów marszałkowskich), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu. Po trzecie skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.Nabór uczestników prowadzi Departament Administracji Publicznej MSWiA do 29 września br. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Zajęcia podzielono na Blok Wspólny dla wszystkich trzech grup słuchaczy, uwzględniający m.in. zagadnienia prawne, tematykę zarządzania zasobami ludzkimi oraz działania promocyjne urzędu. Duży nacisk położono na szkolenia miękkie oraz aktywne formy szkoleniowe Studia będą opierały się o metodę PBL (Problem Based Learning), zakładającą aktywną partycypację słuchaczy w zajęciach. Partnerzy zorganizowali także zajęcia w profilowanych blokach tematycznych, do wyboru odpowiednio dla każdej z grup uczestników:

Blok nr 1: – zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja urzędu,

Blok nr 2: – jakość i stanowienie prawa,

Blok nr 3: – finanse JST.

Więcej informacji o projekcie i warunkach naboru dostępne jest na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej PO Kaputał Ludzki.