Realizowany przez Departament Administracji Publicznej MSWiA pilotażowy projekt Akademia Liderów Samorządowych, będzie wdrażany w partnerstwie w okresie: 01.05.2009 – 31.08.2010 r.

Celem projektu Akademia Liderów Samorządowych jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez studia podyplomowe bądź studium zawodowe, których uczestnikami będą: wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci) i ich zastępcy, starostowie i członkowie zarządów powiatów, marszałkowie województw i członkowie zarządów województw, sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, skarbnicy oraz dyrektorzy urzędów marszałkowskich.

Partnerami projektu mogą być uczelnie wyższe (publiczne oraz prywatne) posiadające wydziały zarządzania lub zarządzania i marketingu, legitymujące się oceną wyróżniającą lub pozytywną wg oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrani partnerzy będą mieli za zadanie:

– merytoryczne opracowanie treści zajęć według przygotowanych przez MSWiA wytycznych,

– samodzielny wybór ekspertów i przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów.
w ramach studiów podyplomowych bądź studium zawodowego:

– opracowanie raportów i ewaluację programu Akademii Liderów Samorządowych,

– przedstawienie listy uczestników studiów podyplomowych bądź studium zawodowego, którzy uprawnieni będą do otrzymania dyplomu ich ukończenia,

– dbałość o wysoką jakość prowadzonych zajęć i warsztatów,

– techniczną stronę organizacji projektu Akademia Liderów Samorządowych.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 000 000 złotych, z czego środki do realizacji projektu dla partnera/partnerów wynoszą: 1 620 000 zł.
Szczegóły dotyczące warunków i kryteriów partnerstwa, przygotowania oferty partnerstwa oraz pełna dokumentacja projektu systemowego „Akademia Liderów Samorządowych” znajdują się na stronie www.mswia.gov.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z dokumentacją należy przesłać na adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej, ul. Batorego 5, 00-505 Warszawa lub doręczyć osobiście na adres: Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wspólna 2/4, 00-505 Warszawa (z dopiskiem Projekt systemowy: Akademia Liderów Samorządowych), do 21 lipca 2009 do godziny 12:00.

Dla ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do kancelarii DAP MSWiA.
Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej www.mswia.gov.pl do dnia 28 lipca 2009 r.