Program będzie składał się z dwóch podstawowych modułów:

„Młody urzędnik – pierwsze kroki do kariery” – moduł skierowany do studentów wyższych uczelni. Przewiduje realizację nieodpłatnych praktyk dla studentów w miesiącach lipiec – grudzień 2006 roku.
„Kariera w administracji publicznej” – moduł skierowany do absolwentów wyższych uczelni. Przewiduje organizację odpłatnych staży dla absolwentów.
Jednostki administracji publicznej będą odgrywać kluczową rolę w realizacji programu AKTYWNI W ADMINISTRACJI – określają bowiem potrzeby w zakresie organizacji praktyk i staży, przeprowadzają proces selekcji kandydatów i wreszcie umożliwiają studentom i absolwentom pozyskanie cennych doświadczeń zawodowych.
Niezwykle istotne jest również zaangażowanie uczelni wyższych zaproszonych do udziału w programie. To dzięki decyzjom podejmowanym przez Rektorów wyższych uczelni możliwe będzie m.in. rozpropagowanie idei programu wśród studentów i absolwentów, kształcących się na kierunkach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom środowiska. Powodzenie programu AKTYWNI W ADMINISTRACJI zależeć będzie zatem od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację przedmiotowego programu.
Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych etapów programu odnoszących się do modułu „Młody urzędnik – pierwsze kroki do kariery”

Etap nr 1
W pierwszym etapie realizacji programu do jednostek administracji publicznej przekazane zostały podstawowe założenia programu i stosowne formularze celem ich wypełnienia i przekazania informacji zwrotnej do MSWiA.
Pierwszy etap programu zakłada jednocześnie dokonanie, przez jednostki administracji publicznej analizy potrzeb i możliwości w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów. Dokonując analizy możliwości przyjęcia praktykantów brano przede wszystkim pod uwagę główne obszary działań poszczególnych komórek organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej oraz wytyczono zadania, przy realizacji których możliwy byłby udział studentów.
Ponadto koniecznym było określenie profilu edukacyjno – zawodowego przyszłych praktykantów. Do tego celu zastosowano odpowiednio zaprojektowany formularz. Przedmiotowy formularz został wypełniony przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w jednostce administracji publicznej, a następnie podpisany przez dyrektora jednostki i przekazany w określonym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie wypełnionych formularzy, w MSWiA przygotowano zbiorcze zestawienie danych o możliwości organizacji praktyk w jednostkach administracji publicznej. Tego rodzaju informacja została opublikowana na stronach www MSWiA, w celu jej rozpropagowania wśród zainteresowanych studentów.

Etap 2
Etap nr 2 zakłada zaproszenie do udziału w programie Rektorów określonych uczelni wyższych.
Podstawowym celem tego etapu jest dostarczenie pełnej informacji o programie AKTYWNI W ADMINISTRACJI, przekazanie idei realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a przede wszystkim informacji o wolnych miejscach praktyk w jednostkach administracji publicznej.
Etap ten przewiduje przekazanie Rektorom wyższych uczelni listu intencyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Informacje o wolnych miejscach praktyk zawodowych w jednostkach administracji publicznej, zostały opublikowane na stronie internetowej MSWiA oraz znajdują się również na stronach internetowych urzędów, które przystąpiły do realizacji programu.
Uzasadnionym jest zaangażowanie Rektorów, Dziekanów określonych Wydziałów oraz studenckich biur karier w działania mające na celu rozpropagowanie idei programu. Dla studentów praktyka oznaczać będzie okres od 2 do 4 tygodni. Rola Rektorów wyższych uczelni w realizacji przedmiotowego programu jest niezwykle istotna dla powodzenia programu. Od sposobu rozpropagowania informacji o programie zależeć będzie bowiem zainteresowanie wśród studentów, którzy mogliby wziąć udział w programie, a tym samymi pozyskać cenne doświadczenia zawodowe. Studenci zainteresowani praktykami w jednostkach administracji publicznej, możliwymi do zorganizowania zgodnie z informacją przekazaną na tym etapie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powinni w określonym terminie przesłać bezpośrednio do tych jednostek odpowiednio wypełniony formularz.
Praktyki stanowią nieodpłatną formą zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w jednostkach administracji publicznej.

Etap 3
Etap nr 3 przewiduje natomiast wypełnienie, przez studentów zainteresowanych praktykami w jednostkach administracji publicznej odpowiedniego formularza. Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa, pod adresem www.mswia.gov.pl/ftp/praktyki/formularz.pdf

Studenci zainteresowani praktykami zobowiązani są dołączyć do wypełnionego formularza zaświadczenie o odbywanych studiach wydanego przez Dziekanat macierzystej uczelni. Istnieje również możliwość wypełnienia przez Dziekanat odpowiednich pozycji formularza dotyczących odbywanych studiów i potwierdzenia (pieczęć, podpis) podanych informacji.
Wypełnione formularze należy składać conajmniej na 10 dni przed wskazanym terminem praktyki, bezpośrednio na adres wybranych jednostek administracji publicznej, które przygotowały miejsca praktyk dla studentów.

Lista (oraz wyszukiwarka) jednostek administracji publicznej biorących udział w programie AKTYWNI W ADMINISTRACJI, wraz z ilością wolnych miejsc praktyk jest dostępna na naszych stronach internetowych pod adresem www.mswia.gov.pl/portal/pl/import/16/

Etap 4
W końcowym etapie jednostki administracji publicznej dokonają selekcji kandydatów na praktyki oraz prześlą zbiorczą informację o organizacji praktyk dla studentów w ramach program AKTYWNI W ADMINISTRACJI do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Studenci po odbyciu praktyki otrzymują stosowne zaświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa, pod adresem www.mswia.gov.pl/ftp/praktyki/zaswiadczenie.pdf).