Aplikację prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest podzielona na dwa pięciomiesięczne semestry. Obejmuje udział w wykładach i konwersatoriach oraz wykonywanie zadań praktycznych (np. przygotowywanie projektów aktów prawnych).

Aplikacja kończy się egzaminem pisemnym (opracowanie projektu aktu prawnego oraz stanowiska do projektu) i ustnym sprawdzającym umiejętność rozstrzygania problemów legislacyjnych. Uprawnienia legislatora potwierdza zaświadczenie szefa KPRM o ukończeniu aplikacji.