Odpowiedź – Każdy pracownik powinien być poddany badaniom kontrolnym w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, przy czym okres urlopu macierzyńskiego nie jest traktowany jako okres niezdolności do pracy. Okresem niezdolności do pracy jest natomiast okres, podczas którego pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim w wyniku np. zagrożonej ciąży.
Przeprowadzenie badań kontrolnych związanych bezpośrednio z długotrwałą chorobą (trwającą dłużej niż 30 dni) nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku skierowania pracownika na badania okresowe zgodnie z wcześniej ustalonym przez lekarza medycyny pracy terminem.

 

Uzasadnienie – Podstawą prawną w zakresie regulacji badań okresowych i kontrolnych pracowników jest art. 229 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Badania te są przeprowadzane zawsze na podstawie skierowania pracodawcy oraz na jego koszt.
Należy zwrócić uwagę, że badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy. Częstotliwość przeprowadzania badań jest kwestią indywidualną i zależy od decyzji lekarza przeprowadzającego badanie okresowe. Lekarz może zatem poszerzyć zakres badań oraz wyznaczyć krótki termin następnego badania.
Odrębną kwestią jest konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych, która powstaje w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest bowiem ustalenie, czy pracownik po chorobie jest zdolny do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

 

Badania kontrolne należy przeprowadzić także w przypadku, gdy pracownik posiada ważne badania okresowe.

Pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy na zajmowanym stanowisku osoby, która była nieobecna w pracy z uwagi na chorobę przez okres dłuższy niż 30 dni. Podstawą dopuszczenia do pracy jest wydanie przez lekarza aktualnego orzeczenia, stwierdzającego brak przeciwwskazań do dalszego zatrudniania na określonym stanowisku.

 


Autor: Magdalena Szochner-Siemińska

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<