Projektowana ustawa zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w akcie prawnym z września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Jej rozwiązania mają ułatwić stosowanie podpisu elektronicznego zarówno w administracji publicznej, jak i przez przedsiębiorców.Przyjęte przepisy zakładają obwiązywanie trzech rodzajów podpisów elektronicznych: zwykłego, zaawansowanego oraz kwalifikowanego. Podpis zwykły to podpis niekwalifikowany, zgodny z dotychczas obowiązującym prawem.Nowym rozwiązaniem jest podpis zaawansowany. Zakłada on konieczność posiadania kwalifikowanego certyfikatu lub podobnych form zabezpieczenia. Będzie mógł być składany z użyciem bezpiecznego urządzenia choć nie będzie to niezbędne.Podpis kwalifikowany funkcjonuje obecnie pod nazwą bezpieczny podpis elektroniczny i jest weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Tym rodzajem e-podpisu będą mogły posługiwać się osoby fizyczne. Będzie mieć moc prawną równą w każdym przypadku podpisowi własnoręcznemu. Ma on służyć wyłącznie do podpisywania oświadczeń wiedzy oraz woli.Nowe przepisy wprowadzają także, zgodnie z postulatami przedsiębiorców, podpis zaawansowany osoby prawnej oraz pieczęć elektroniczną. Pierwsza forma podpisu pozwoli powiązać uwierzytelnienie z podmiotem, a także obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pieczęć elektroniczna ma służyć potwierdzeniu wiarygodności dokumentów i będzie mieć zastosowanie przy wydawaniu elektronicznych zaświadczeń z rejestrów.Zgodnie z projektem ustawy dopuszczone zostaną nowe usługi certyfikacyjne, co pozwoli przedsiębiorcom i urzędom lepiej dostosować rodzaje i ceny elektronicznych narzędzi do e-podpisu.


Na podstawie informacji Centrum Informacyjnego Rządu