Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustawa o zmianie ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ma zapewnić efektywne, a przede wszystkim terminowe wykorzystanie środków unijnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwłaszcza samorządów wojewódzkich, Narodowego Planu Rozwoju, finansów publicznych oraz zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ustawa wprowadza także istotne zmiany w sposobie rozliczania środków z UE przyznawanych w ramach wieloletnich programów operacyjnych, a także daje możliwość wnioskującemu odwołania się do sądu administracyjnego od oceny instytucji zarządzających funduszami unijnymi.