Z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obowiązku udostępniania przez jst protokołów z przeprowadzanych naborów i zamieszczania ich na stronie internetowej zwrócił się do MSWiA poseł Grzegorz Roszak. Jego zdaniem problem udostępniania tego typu informacji pojawia się, gdy inni kandydaci kwestionują rozstrzygnięcie konkursu. Jak podkreśla poseł, samorządy często nie wiedzą, jak skutecznie i zgodnie z przepisami odpierać te zarzuty.

Zdaniem MSWiA, z ustawy o pracownikach samorządowych nie wynika wprost obowiązek upowszechniania w Biuletynie protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów. Resort tłumaczy, że w BIP-ie upowszechnia się informację o wyniku naboru (wskazującą m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata) bądź odpowiednio informację o zatrudnieniu – w trybie art. 15 ust. 3 przedmiotowej ustawy – kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru, która winna zawierać m.in. imię i nazwisko danej (zatrudnionej w tym trybie) osoby.