Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Określa ono sposób i organizację przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie, a także uzyskiwania tytułu ratownika przez pracowników, funkcjonariuszy, policjantów, strażaków i żołnierzy służb, które podlegają MSWiA oraz resortowi obrony narodowej. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy będzie się kończyło egzaminem.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, pracownicy służb podległych MSWiA oraz MON, którzy uzyskali uprawnienia ratownika przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, mogą przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nie później niż w ciągu trzech lat.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.