Resort w ten sposób chce ograniczyć liczbę błędów popełnianych przez wnioskodawców na etapie składania wniosku aplikacyjnego, a następnie powielanych na etapie składania wniosku po negocjacjach w celu zatwierdzenia i załączenia do umowy o dofinansowaniu projektu. Zdaniem resortu wyeliminowanie poniżej opisanych błędów pozwoli na sprawne zatwierdzenie wniosku, skrócenie okresu niezbędnego do podpisania umowy oraz ułatwi realizację dofinansowanego projektu.

Najczęściej występujące błędy dotyczą budżetu projektu, w tym wkładu własnego. Są to w szczególności:

  • Brak określenia we wniosku o dofinansowanie formy wniesienia wkładu własnego do projektu. Wkład własny powinien zostać przypisany wybranym pozycjom Szczegółowego budżetu projektu. Wysokość wkładu własnego określona we wniosku w części IV Budżet projektu w wierszu 4.3 Wkład własny powinna być równa wysokości wkładu własnego przypisanego wybranym pozycjom Szczegółowego budżetu projektu.
  • Wpisanie we wniosku w części IV Budżet projektu w wierszu 4.3.1 W tym wkład niepieniężny kwoty wkładu własnego wnoszonego do projektu w postaci wynagrodzeń i/lub w postaci pieniężnej. Wkład własny wnoszony do projektu w postaci wynagrodzeń nie jest wkładem niepieniężnym.
  • Nie wpisanie we wniosku w części IV Budżet projektu w wierszu 4.3.1 W tym wkład niepieniężny kwoty wkładu własnego wnoszonego do projektu w postaci niepieniężnej.
  • Wartość wkładu własnego przekracza 15% wartości projektu (kosztów ogółem). Błąd występuje najczęściej w sytuacji, gdy w wyniku negocjacji dochodzi do ograniczenia kosztów projektu.
  • Niezgodność Szczegółowego budżetu projektu z Budżetem projektu. Po skorygowaniu wniosku w wyniku negocjacji należy przeliczyć budżet.
  • Zaklasyfikowanie wydatków na pamięć przenośną lub oprogramowanie komputerowe jako wydatki ponoszone w ramach cross-financingu. Powyższe wydatki nie są finansowane w ramach cross-financingu.
  • Błędy rachunkowe przy obliczaniu wartości kosztów pośrednich w części Uzasadnienie kosztów.