Prawo nie dopuszcza możliwości opracowania kilku projektów budżetu lub jednego projektu, ale w kilku wariantach.

Przygotowując budżet, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje jako składowe elementy uchwały budżetowej dwa dokumenty. Pierwszy to prognoza łącznej kwoty zadłużenia na koniec roku budżetowego i lata następne, jaka wynika z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Drugim jest informacja o stanie mienia komunalnego, która powinna zawierać m.in. dane o prawach własności, innych prawach majątkowych, o zmianach w stanie „samorządowego posiadania” oraz o zdarzeniach nań wpływających, o dochodach z majątku.

Do 15 listopada projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami oraz wspomnianymi prognozą i informacją, zarząd przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej (do zaopiniowania) oraz organowi stanowiącemu, do którego kompetencji należy uchwalanie budżetu.

Uchwałę budżetową rada powinna uchwalić przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 31 marca, ale nie dłużej. W tym czasie podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały przedstawiony radzie przez zarząd.