W nocie budżetowej, którą minister finansów jest zobowiązany przedstawić już w kwietniu 2007 r., będzie zamieszczony dodatkowy formularz, w którym ministrowie będą musieli określić zadania, mierniki i cele, jakie będą chcieli realizować w kolejnych latach.

Jak powiedział Gazecie Prawnej Tomasz Strąk, dyrektor Departamentu Budżetu Zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, budżet na rok 2008 będzie już w pewnym sensie budżetem zadaniowym. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 67 mln euro w ciągu siedmiu lat, z czego większość ma pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

Ministerstwa będą więc musiały określić swoje zadania strategiczne. Za rok w sprawozdaniu z wykonania budżetu pojawią się informacje na temat celów, zadań i mierników poszczególnych resortów. Oznacza to, że ministerstwa muszą ustalić wiele danych, aby określić mierniki. W projekcie na 2008 rok nie będzie natomiast zmiany klasyfikacji budżetowej i sposobów zarządzania.

Jak powiedział Gazecie Prawnej Tomasz Strąk, obecnie trwają już prace mające na celu wdrożenie budżetu zadaniowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W pierwszym z wymienionych chodzi również o włączenie do budżetu Funduszu Pracy.

Wdrożenie budżetu zadaniowego nie byłoby możliwe bez systemu informatycznego, dlatego w Planie Informatyzacji Państwa przewidziano 10 mln euro na znaczną rozbudowę systemu Trezor, obsługującego planowanie, wykonanie, ewidencję i sprawozdawczość budżetową dla budżetu zadaniowego. Środki te zaplanowane na lata 2007–2010 rząd ma również pozyskać z budżetu Wspólnoty.

Przejście z budżetu tradycyjnego, czyli w układzie dział–rozdział–paragraf, na budżet zadaniowy ma stanowić trzeci etap reformy finansów publicznych.