Nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w zakresie określonym ustawą z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241). Ustawa – Przepisy wprowadzające (…) zapewnia elastyczne dostosowanie się do nowych rozwiązań – wskazując w szczególności, iż:

• art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych mają zastosowanie do uchwał budżetowych JST na rok 2010 (art. 121 ust. 4 Pwufp)

• uchwały budżetowe JST na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 121 ust. 5 Pwufp).

Ponadto, jak podkreśla resort finansów, ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera przepis szczególny umożliwiający opracowanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej na rok 2010 przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych (art. 120 Pwufp). Takiego przepisu nie ma natomiast w odniesieniu do opracowania i uchwalenia uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Oznacza to, że ustawodawca w zakresie, o którym mowa wyżej, przewidział szczególne regulacje w odniesieniu do budżetu państwa.