Według nowych przepisów prawo do zapomogi otrzymają także byli funkcjonariusze, w tym emeryci i renciści. Czynni pracownicy Służby Celnej będą mieli za to możliwość otrzymania zryczałtowanej wartości przejazdu do pracy pociągiem, jeśli z tego środka transportu nie korzystają.Zmianie ulegnie także sposób naliczania dopłat do wypoczynku. Jego wartość będzie stanowił procent kwoty bazowej okreslonej w ustawie budżetowej dla słuzby celnej. Modyfikacji ulegną także terminy wypłacania świdczeń.Jak wynika ze stanowiska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wypłata świadczenia za 2009 rok, nawet jeśli dokonana będzie w roku bieżącycm, nie pozbawi funkcjonariusza prawa do podobnego świadczenia za roku 2010.