Na przestrzeni lat sposób postrzegania zadań, jakie stoją przed administracją publiczną, ulegał zmianom. W wyniku transformacji ustrojowych, zarówno w Polsce, jak również w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, przełamano monopol administracji państwowej na wykonywanie zadań publicznych. Przejawem takiego stanu jest przede wszystkim utworzenie samorządu terytorialnego, jak również różnych form samorządu zawodowego i gospodarczego1.
Zmiany wymuszają także poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności wynikających z rozbudowania zadań administracji publicznej, w tym potrzeby zmniejszenia kosztów wykonywania administracji oraz zwiększenia jej efektywności.

1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Powyższe czynniki, jak również to, że administracja publiczna nie jest w stanie wykonywać swoich zadań skutecznie, szybko oraz efektywnie, spowodowały to, że zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań prawnych dających podstawę do przekazania części zadań do wykonania podmiotom prywatnym. W nauce prawa administracyjnego w związku z tym wprowadzono termin „prywatyzacji zadań publicznych”. Według Lidii Zacharko oznacza to „twórczy proces w zakresie sposobu wykonywania zadań publicznych przez podmioty niepubliczne przyjmujące zadania dobrowolnie, a prowadzące je w interesie wyższym «ogólnym», nie zaś w interesie jednostkowym”2.
Spośród prawnych form działania organu administracji publicznej i podmiotu prywatnego wskazuje się na działania oparte na współpracy i współdziałaniu3. Jedną z możliwych form współdziałania opartego na umowie jest partnerstwo publiczno-prywatne, które, wbrew pozorom, ma długą historię4.
W Polsce po raz pierwszy partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) zostało uregulowane ustawą z 28.07.2005 r.5 oraz trzema rozporządzeniami wykonawczymi6.

Należy wskazać, że ustawa z 2005 r. nie przyczyniła się do upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również nie stała się „złotym środkiem” na szybki rozwój inwestycji infrastrukturalnych. Jedną z podstawowych wad powołanej regulacji prawnej były zbyt skomplikowane procedury na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia w formule PPP7. Ponadto podmiot publiczny musiał wykonać wiele analiz porównawczych (ekonomiczno-finansowych, prawnych, dotyczących składników majątkowych, jak również określenie rozkładu ryzyka między stronami), których wynik miał wskazywać, że PPP jest korzystniejszą metodą realizacji inwestycji aniżeli inne tradycyjne sposoby. Przeprowadzenie analiz przedmiotowych było niewątpliwie wysoce skomplikowane i czasochłonne.
Brak praktycznego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego był podyktowany m.in.:

 • niesłusznie przyjętym założeniem, że PPP należy stosować jedynie wówczas, gdy jest korzystniejszą od innych formą realizacji przedsięwzięcia,
 • zbyt daleko posuniętą formalizacją na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, w szczególności nakładającą na podmiot publiczny obowiązek przeprowadzenia różnych analiz,
 • nadmiernie rozbudowanym obowiązkiem sprawozdawczym na etapie realizacji PPP8.
 • 2. Charakterystyka partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie nowej regulacji prawnej

  Partnerstwo publiczno-prywatne ukształtowało się jako forma współpracy podmiotów sektora publicznego z partnerami sektora prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym9, należy ocenić pozytywnie10.

  W literaturze przedmiotu podnosi się, że nie ma zgodności co do ustalenia jednolitego zakresu pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego11. Pojęcie PPP w szerokim ujęciu (szerszym niż zdefiniowano to na potrzeby polskiej ustawy o PPP) „(…) jest związane z mnogością rozwiązań praktycznych, podejmowanych na podstawie całej gamy aktów prawnych, dających się jednak sprowadzić do pewnej ogólnej metody realizacji zadań publicznych przy zaangażowaniu sektora prywatnego”12.
  W okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy o PPP z 2008 r. przyjęto na potrzeby ustawy o PPP z 2005 r. definicję legalną partnerstwa publiczno-prywatnego, która oznaczała współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego opartą na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, służącą realizacji zadania publicznego na zasadach przyjętych w tej ustawie. Jednak definicja ta zawierała w sobie elementy składające się na współpracę określaną mianem PPP, bez względu na podstawę prawną jej nawiązania. Można zatem przyjąć, że zarówno rozróżnienie PPP w ujęciu ścisłym, czyli wynikającym wprost z ustawy, i w sensie szerokim jest oparte na kryterium formalnym, a nie materialnym13.

  Podejmując próbę zdefiniowania PPP, ustawodawca wskazuje zasady, na jakich musi opierać się współpraca między stronami umowy, aby można było ją uznać za współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o PPP z 2008 r. Zasady te są następujące:

 • współpraca musi opierać się na umowie o PPP (art. 7),
 • współpraca musi być zawiązana między podmiotami, które w ustawie określono jako podmiot publiczny i partner prywatny (art. 2),
 • współpraca musi służyć realizacji zadania publicznego,
 • przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego,
 • partner prywatny ponosi w całości lub w części wydatki na realizację przedsięwzięcia lub zapewnia ich poniesienie przez osoby trzecie,
 • przystąpienie do współpracy musi być poprzedzone zamieszczeniem przez podmiot publiczny ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 5),
 • wybór partnera prywatnego musi zostać dokonany na zasadach określonych w ustawie (art. 4),
 • umowa o PPP musi zawierać postanowienia, które zostały określone w ustawie (np. art. 7 ust. 3)14.
 • W świetle ustawy o PPP z 2008 r. przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Pojęcie przedsięwzięcia posiada definicję legalną zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o PPP z 2008 r. W myśl definicji przedsięwzięciem jest:

  a) budowa lub remont obiektu budowlanego,

  b) świadczenie usług,

  c) wykonywanie dzieła, a w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub

  d) inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

  W ramach PPP mogą powstać obiekty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane15. Ponadto realizacja przedsięwzięcia może dotyczyć remontu obiektu budowlanego stosownie do treści art. 3 pkt 8 pr. bud. Należy wskazać na szerszy zakres pojęcia budowy, który może obejmować nie tylko wykonanie obiektu budowlanego, ale również odbudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu budowlanego w myśl przepisów prawa budowlanego.

  Świadczenie usług w zakresie realizacji PPP należy rozumieć szeroko; ze względu na zakres realizacji usług w sferze użyteczności publicznej usługi te mogą obejmować np. dostarczenie mediów połączone z zarządzaniem infrastrukturą.
  Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić także w formie wykonania dzieła. Dziełem może być każde dobro materialne lub niematerialne, które powstało na skutek pracy lub umiejętności przyjmującego zlecenie, czyli partnera prywatnego. Dziełem o charakterze materialnym może być np. urządzenie techniczne, natomiast dzieło o charakterze niematerialnym może być np. projekt architektoniczny. Ustawodawca wskazuje, że wykonanie dzieła powinno być związane z wyposażeniem składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność. Podzielając pogląd Wojciecha Goneta, jest to tylko przykładowe wskazanie zakresu przedmiotowego dzieła, jakie może występować w formule PPP, ponieważ nie ma ograniczeń prawnych, aby dzieło miało charakter niematerialny, np. program komputerowy, który usprawni działanie systemu informatycznego funkcjonującego w jednostce sektora finansów publicznych16.

  3. Rodzaje umów o partnerstwo publiczno-prywatne

  Przyjmując za kryterium charakter świadczeń wykonywanych w ramach partnerstwa, można wyróżnić następujące rodzaje umów o partnerstwo publiczno-prywatne:

 • eksploatacja i utrzymanie (OM – Operation & Maintenance) – „w tego rodzaju przedsięwzięciach podmiot publiczny zawiera z partnerem prywatnym umowę”, na której podstawie utrzymaniem i eksploatacją obiektu publicznego zajmuje się partner prywatny. W zakresie dostarczania usług użyteczności publicznej infrastruktura pozostaje własnością publiczną, natomiast partner prywatny zapewnia jedynie jej sprawną obsługę oraz pokrywa koszty utrzymania, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie w określonej formie,
 • projektowanie i budowa (BD – Design & Build) – w tym wariancie podmiot publiczny zawiera umowę z partnerem prywatnym, na której mocy prywatny podmiot zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania obiektu, który jest przeznaczony do świadczenia przez jednostkę publiczną usług użyteczności publicznej. Natomiast po zakończeniu budowy obiekt budowlany przechodzi na własność podmiotu publicznego, który go utrzymuje i eksploatuje,
 • projektowanie, budowa i eksploatacja (DBO – Design & Build & Operation) – w tym rodzaju partnerstwa jednostka publiczna powierza w drodze umowy partnerowi zaprojektowanie, wybudowanie, a także eksploatację obiektu w ciągu określonego czasu,
 • rozbudowa „wokół bazy” (Warp Around Addition) – w tej konstrukcji partner prywatny podejmuje się rozbudowy istniejącego obiektu (bądź buduje dodatkowy obiekt albo podejmuje się sfinansowania i wykonania określonych usług służących polepszeniu lub unowocześnieniu istniejącego obiektu). Ponadto może on przez określony czas eksploatować obiekt, uzyskując z tego tytułu zyski do czasu osiągnięcia zwrotu dokonanej przez siebie inwestycji,
 • dzierżawa i sprzedaż (Lease & Purchase) – w tej sytuacji partner prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania, wybudowania i sfinansowania obiektu, a następnie po jego ukończeniu oddaje obiekt jednostce publicznej w dzierżawę lub najem, a jednostka płaci partnerowi określony czynsz,
 • okresowa prywatyzacja (Temporary Privatization) – w tym modelu własność istniejącego obiektu jest przenoszona na partnera prywatnego, którego zadaniem jest przeprowadzenie modernizacji lub rozbudowy obiektu. Następnie eksploatuje on obiekt, pobierając pożytki przez okres określony w umowie, przy czym nie krócej niż przez okres konieczny do osiągnięcia zwrotu nakładów przez niego poczynionych. Po upływie określonego czasu partner prywatny jest zobowiązany zwrócić własność rzeczy podmiotowi publicznemu,
 • dzierżawa (sprzedaż), modernizacja i eksploatacja (Lease & Develop & Operate lub Buy & Develop & Operate) – w tym modelu partner prywatny wydzierżawia lub kupuje obiekt od podmiotu publicznego, modernizuje, a następnie eksploatuje zgodnie z postanowieniami umowy, która łączy go z podmiotem publicznym,
 • budowa, eksploatacja i przekazanie (BOT – Build & Operate & Transfer) albo modernizacja, eksploatacja (posiadanie) i przekazanie (MOT – Modernize & Operate/Own & Transfer) lub też budowa, dzierżawa (najem) i przekazanie (BL/RT – Build & Lease/Rent & Transfer) – w tym schemacie partner prywatny buduje i finansuje obiekt, a następnie jest odpowiedzialny za jego utrzymanie, jak również jest on uprawniony do jego eksploatacji, pobierania pożytków przez okres wskazany w umowie. Po upływie wskazanego okresu przenosi własność obiektu na podmiot publiczny,
 • budowa, przekazanie i eksploatacja (BTO – Build & Transfer & Operate) – w tym wariancie partner prywatny jest zobowiązany do budowy i finansowania obiektu, a następnie po ukończeniu budowy przenosi własność obiektu na podmiot publiczny, od którego następnie go dzierżawi aż do osiągnięcia planowanego zwrotu zainwestowanych środków finansowych i planowanych zysków,
 • projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja (DBFO – Design & Build & Finance & Operat) lub projektowanie, budowa, zarządzanie i finansowanie (DCMF – Design & Create & Manage & Finance) albo budowa, posiadanie i eksploatacja (BOO – Build & Own & Operate), bądź też odnowienie, posiadanie, eksploatacja (ROO – Renew & Own & Operate) – ten model oznacza właściwie całkowitą prywatyzację usług użyteczności publicznej. W tym wariancie partner prywatny projektuje, buduje (odnawia), finansuje, także zarządza i eksploatuje obiekt stanowiący jego własność, ustala wysokość opłat za świadczone usługi oraz czerpie pożytki, natomiast podmiot publiczny właściwie reguluje tylko warunki prowadzenia przez partnera prywatnego określonej działalności17.
 • Ustawa o PPP z 2008 r. nie wskazuje jednego z możliwych wariantów umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, które powinny być realizowane przez strony umowy, a jedynie ogólne ramy umowy o PPP. Realizacja wyboru formuły PPP została zatem pozostawiona stronom umowy.

  4. Rozbieżności w zakresie charakteru prawnego umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

  Należy wskazać na rozbieżności w zakresie charakteru prawnego umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wątpliwości nie dotyczą raczej samego zakwalifikowania umowy o PPP do umów cywilnoprawnych, wątpliwości dotyczą raczej kwalifikacji umów o PPP jako umów nazwanych bądź umów nienazwanych. Niektórzy autorzy18 wskazują, że umowa o PPP to umowa o charakterze cywilno-prawnym, która służy realizacji zadania publicznego i zawiera elementy porozumienia administracyjnego, jak również instytucje określone przepisami prawa zamówień publicznych.
  Inni autorzy akcentują natomiast, że za pomocą umów o PPP organy administracji publicznej mogą realizować zadania publiczne, które bez podjęcia współpracy z partnerem prywatnym w ramach tej formuły, musiałyby być realizowane bezpośrednio albo musiałyby tworzyć w tym celu odrębną jednostkę administracyjną. Organizowanie świadczenia usług publicznych należy zaliczyć do zadań administracji publicznej, a zatem wskazany typ umów należy zakwalifikować do grona umów służących bezpośrednio realizacji zadań administracji publicznej19. Słusznym posunięciem ustawodawcy, jak twierdzą niektórzy autorzy doktryny, jest przesądzenie o cywilnoprawnym charakterze umowy o PPP, co niewątpliwie przyczyni się do uniknięcia ewentualnych rozbieżności w zakresie charakteru prawnego umowy o PPP.
  Brak ustawowej definicji PPP pozwala również na określenie, że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, mimo iż może zawierać zobowiązania typowe dla umów nazwanych (np. sprzedaż, dzierżawa itd.), to jednak wykazuje pewne cechy szczególne, które powodują, że zasługuje na wyróżnienie, a nawet można stwierdzić, że jest nowym typem umowy20.

  5. Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

  Omawiając specyfikę i charakter umowy o PPP w świetle obowiązującej ustawy, należy wskazać, że jeżeli w umowie o PPP zostaną zawarte i odpowiednio nazwane zobowiązania właściwe umowom nazwanym, to do tych zobowiązań będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy, np. kodeksu cywilnego21. Oczywiście, poszczególne zobowiązania stron umowy o partnerstwie będą mogły być wyrażone zarówno w umowach nazwanych, jak i w umowach nienazwanych. Dopiero jednak zaciągnięcie zobowiązań w kontekście określonym ustawą o PPP z 2008 r. pozwala zakwalifikować daną umowę do umów o partnerstwo publiczno-prywatne. Podstawowym wyróżnikiem umowy o PPP jest uczestnictwo kontrahenta z sektora publicznego oraz łączące się z tym niezbędne obostrzenia prawne dotyczące np. trybu zawarcia umowy czy pozycji podmiotu publicznego w tym stosunku prawnym.
  W obecne obowiązującej ustawie o PPP elementy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są rozrzucone po całym akcie prawnym. Do takiego rozwiązania należy odnieść się krytycznie. Stosownie do art. 7 ustawy o PPP z 2008 r. należy wskazać, że w umowie o PPP:
  1) partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią;
  2) podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

  Ponadto każda ze stron umowy o PPP ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia, w ten sposób nawiązuje się do uznanych w świecie modeli PPP. Dokonując analizy przepisów ustawy o PPP z 2008 r., należy wskazać, że w świetle art. 8 podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, a zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli powinny zostać expressis verbis określone w umowie o PPP.

  Istotnym elementem treści umowy o PPP, jak wskazuje w art. 7 ustawy o PPP z 2008 r., jest wynagrodzenie. Oznacza to, że umowa taka jest kontraktem odpłatnym, a więc obie strony umowy uzyskują korzyść majątkową, jedna w postaci wykonania tej umowy, a druga poprzez otrzymanie zapłaty określonej sumy pieniężnej bądź prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Przyjmując za Jerzym Jacyszynem i Tomaszem Kalinowskim, wynagrodzenie partnera prywatnego w zasadzie ma mieć charakter świadczenia pieniężnego, choć zapłata nie musi pochodzić z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego. Może polegać także na uprawnieniu partnera prywatnego do pobierania opłat od użytkowników albo prawo do pobierania pożytków z przedmiotu przedsięwzięcia22.
  Stosownie do treści art. 4 ustawy o PPP z 2008 r. wynagrodzenie takie może mieć również charakter mieszany. W umowie o PPP należy szczegółowo określić zasady opłat lub należności, a także sposób ich poboru oraz wszelkie instrumenty ochrony odbiorców lub użytkowników. Na podmiocie publicznym spoczywa obowiązek zabezpieczenia osób korzystających przed ewentualnymi skutkami powstania monopolu prywatnego, jaki może spowodować realizacja umowy o PPP.

  Jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu, o partnerstwie publiczno-prywatnym można mówić wówczas, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego jest uzależnione od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu partnerstwa lub faktycznej jego dostępności. Mimo że strony umowy powinny z własnej inicjatywy zabezpieczyć swoje interesy, to ustawodawca wprowadził wymóg, aby umowa określała sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez partnera prywatnego lub spółkę celową. Dlatego zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPP z 2008 r. umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki celowej, o której mowa w art. 14 ust. 1. Przepis ten nie przewiduje żadnego konkretnego rozwiązania w tej mierze, jednak nakłada obowiązek włączenia do umowy odpowiednich postanowień. Intencją przepisu jest z pewnością wzmocnienie ochrony interesu finansów publicznych.

  Ustawodawca, jak już wspomniałam, pozostawił stronom umowy swobodę wyboru jej formy. Umowa o PPP może być zatem zawarta w dowolnej formie. Przy czym ze względu na konieczność precyzyjnego sformułowania wzajemnych praw i obowiązków jest wymagana co najmniej forma pisemna. Argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego stanowiska jest również to, że zachowanie formy pisemnej stanowi podstawę dochodzenia roszczeń w sytuacji nienależytego wykonania umowy w przypadku sporu sądowego. Umowa o PPP może być zawarta także w formie aktu notarialnego, szczególnie w sytuacji, gdy strony pragną jednocześnie powołać spółkę celową (art. 14 ustawy o PPP z 2008 r.)23.

  Podstawowym elementem umowy jest podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami umowy. Stosownie do treści art. 1 ust. 2 ustawy przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk24 między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Odmiennie niż obowiązująca wcześniej ustawa o PPP z 2005 r., ustawa o PPP z 2008 r. nie precyzuje, czym jest ryzyko, ani nie wprowadza jego kategorii. Wprowadzenie terminu „ryzyko” ma na celu jedynie podkreślenie, że partnerzy mają realizować przedsięwzięcie wspólnie. Dalsza część powołanego artykułu wskazuje, że współpraca ta ma opierać się na podziale zadań i ryzyk. „Wskazanie podziału ryzyka w art. 1 ma charakter jedynie wytycznej – nie wiążą się z nim żadne przepisy kształtujące pozycję partnerów czy wymagania dotyczące samej umowy. Jest to zrozumiałe, skoro niezależnie od ukształtowania postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zastosowanie (…) mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi”25.

  Przyjęcie bardziej szczegółowych uregulowań dotyczących podziału zadań byłoby dość poważnym błędem ustawodawcy. Argumentując powyższą tezę, należy zwrócić uwagę na ramowy charakter umowy, ponieważ wszelkie próby definiowania zadań byłyby skazane na niepowodzenie, trudno bowiem dokładnie określić, w jakich przedsięwzięciach będzie miała zastosowanie ustawa. Ponadto przepisy określające podział zadań z pewnością ograniczyłyby podmiot publiczny i partnera prywatnego w takim ułożeniu wzajemnych stosunków, które będą najkorzystniejsze w danych okolicznościach. Ustawodawca nie doprecyzował w ustawie podziału ryzyka, co niewątpliwie przyczyniłoby się do konieczności przeprowadzania analiz i kategoryzowania rodzajów ryzyka. Brak normatywnego uregulowania tego zakresu jest słusznym posunięciem ustawodawcy, ponieważ właśnie w obowiązku – jak już podkreślałam – przeprowadzania analiz poprzedzających organizację PPP upatruje się jednej z najpoważniejszych przyczyn, dla których ustawa o PPP z 2005 r. nie była stosowana.
  Ustawodawca nie wskazał essentialia negotii, czyli elementów przedmiotowo istotnych umowy o PPP.

  W. Gonet wskazuje, że pod względem charakteru prawnego umowa o PPP jest umową nienazwaną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i konsensualną26. Jak podkreśla się w uzasadnieniu ustawy o PPP z 2008 r., istotą PPP jest współpraca i podział ryzyka w wykonywaniu zadania publicznego. „Partnerstwo zakłada bardzo intensywną współpracę przy realizacji projektu, poprzez taki rozkład zadań i ryzyk w przedsięwzięciu, który najlepiej wykorzystuje atuty każdego z uczestników. To oznacza, że współpraca nie ogranicza się wyłącznie do nabycia usługi, dostaw lub robót budowlanych w zamian za ustaloną zapłatę. W umowie o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązuje się do świadczenia pieniężnego, natomiast wykonawca do świadczenia niepieniężnego. W tym sensie umowa o zamówienie publiczne jest «jednostronna». Inaczej jest w przypadku umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której nie można przypisać takiej prostej konstrukcji”27.

  Odnosząc się do cechy wzajemności umowy o PPP, warto podkreślić, że „może być umową wzajemną, jeżeli świadczenia obu stron będą ekwiwalentne”. Sytuacja taka może wystąpić, gdy podmiot publiczny będzie zobowiązany do zapłaty partnerowi prywatnemu całości wynagrodzenia. W praktyce jednak umowy o PPP rzadko są umowami wzajemnymi, gdyż świadczenia z reguły nie są ekwiwalentne28. Ekwiwalentność nie jest jednak rozumiana obiektywnie, lecz jako ustanowione przez obie strony (w tym znaczeniu, że oba świadczenia z mocy oświadczeń woli zostają ze sobą funkcjonalnie sprzężone), a zatem jedno świadczenie ma zastąpić drugie29. Natomiast obiektywna równowartość świadczeń ma znaczenie przy ocenie umowy. W dogmatyce prawa cywilnego bywa wyrażony pogląd negujący przymiot ekwiwalentności w znaczeniu obiektywnym czy subiektywnym dla oceny wzajemności umowy. Jak podkreślają niektórzy autorzy30, strony mogą na podstawie swobody umów ustanowić wzajemne dowolne świadczenie, pod warunkiem że umowa będzie się mieścić w ramach odpłatnych czynności prawnych.

  W świetle powyższego należy podzielić pogląd Michała Kuleszy, że w odpłatnych umowach o PPP strony powinny wyraźnie określić intencję stosowania bądź niestosowania przepisów art. 487–497 k.c. Ze względu na stopień złożoności stosunków prawnych, a także ekonomicznych występujących między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, treść umowy o PPP wymaga bardziej precyzyjnego uregulowania następstw, np. niemożliwości świadczenia lub zwłoki, niż w art. 491–497 k.c., na co wskazuje prawodawca w art. 7 ust. 3 ustawy o PPP z 2008 r.31

  6. Charakterystyka prawna stron umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

  Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest zawierana między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Wskazane pojęcia mają swoje definicje legalne, które odpowiednio zostały zawarte w art. 2 pkt 1 oraz w art. 2 pkt 2 ustawy o PPP z 2008 r.
  Podmiotami publicznymi w świetle obowiązującej ustawy są:

  a) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

  b) inna niż wymieniona wyżej osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemająca charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:


  – finansują ją w ponad 50% lub

  – posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub

  – sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

  – mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

  c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b.
  Partnerem prywatnym w rozumieniu powołanej ustawy jest:

 • przedsiębiorca
 • lub przedsiębiorca zagraniczny.
 • Ustawodawca nie wymienił enumeratywnie podmiotów publicznych, lecz wskazał, że są to jednostki sektora finansów publicznych, a zatem ustalając krąg podmiotów publicznych, należy odnieść się do art. 9 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych32, który wskazuje podmioty sektora finansów publicznych33.

  W partnerstwie publiczno-prywatnym podmiotem publicznym może być jednostka mająca co najmniej zdolność do czynności prawnych. Przedmiotową zdolność mają podmioty, które są osobami prawnymi oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
  Oprócz jednostek sektora publicznego do grona podmiotów publicznych mogą należeć także osoby prawne, na których działalność jednostka lub jednostki sektora finansów publicznych mają istotny wpływ poprzez finansowanie połowy ich działalności, posiadanie pakietu ponad połowy akcji lub udziałów, możliwość powołania ponad połowy członków rady nadzorczej lub zarządu albo sprawowanie nadzoru nad zarządem.
  W świetle regulacji ustawy podmiotami publicznymi mogą być także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, w których jednostki sektora publicznego mają ponad połowę akcji lub udziałów, co mogłoby wskazywać, że podmioty te mają pełną kontrolę nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółką akcyjną. Jednak jak słusznie zauważa W. Gonet, dokonując wykładni literalnej powołanego przepisu „pozostali wspólnicy mogą mieć udziały lub akcje uprzywilejowane co do głosu, umożliwiającego faktyczne sprawowanie kontroli nad spółką”. Stosownie do treści art. 174 § 4 kodeksu spółek handlowych34 w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu może stanowić do trzech głosów na jeden udział, natomiast w spółce akcyjnej do dwóch głosów na jedną akcję, o czym stanowi art. 352 k.s.h. W konsekwencji oznacza to możliwość samodzielnego podejmowania uchwał zapadających bezwzględną większością głosów35.

  Ponadto posiadanie przez jednostkę finansów publicznych ponad połowy głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnym zgromadzeniu w spółce akcyjnej nie umożliwia samodzielnego decydowania o istotnych sprawach spółki. Ważne kwestie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dla spółki akcyjnej zapadają odpowiednio większością 2/3 głosów na zgromadzeniu wspólników bądź większością 3/4 głosów.

  Na podstawie regulacji ustawy o PPP z 2008 r. należy wskazać, że „jednostka sektora finansów publicznych nie musi być udziałowcem lub akcjonariuszem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aby spółki te były podmiotem publicznym”36. Wystarczającym warunkiem będzie to, że spółka taka będzie otrzymywać od jednostki sektora finansów publicznych ponad połowę przychodów.
  Przesłanką umożliwiającą bycie podmiotem publicznym w PPP jest sprawowanie nadzoru nad zarządem osoby prawnej oraz możliwość powołania połowy składu rady nadzorczej lub zarządu, co określają przepisy umowy (statutu) danej osoby prawnej. Poza wyżej wymienionym warunkiem, jaki musi spełnić przedmiotowa osoba, aby można było uznać ją za podmiot publiczny w rozumieniu powołanej ustawy, jest przedmiot działalności osoby prawnej, który – jak stanowi art. 2 pkt 1 lit. b – musi być związany z zaspokajaniem potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego.

  Brak ustawowego zdefiniowania pojęcia „potrzeba o charakterze powszechnym”, który stanowi jeden z warunków zakwalifikowania podmiotu jako podmiotu publicznego, nastręcza pewne wątpliwości interpretacyjne, czy ustawodawca, posługując się tym sformułowaniem, miał w zamyśle zadania (potrzeby) o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie zbiorowych potrzeb w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W formule PPP mogą być realizowane przedsięwzięcia, które służą zarówno realizacji zadań publicznych o charakterze obowiązkowym, jak i fakultatywnym37, które wykraczają poza zakres pojęcia użyteczności publicznej. Konkludując, należy podzielić pogląd W. Goneta38, że pojęcie „potrzeba o charakterze powszechnym” należy utożsamiać nie tylko z zadaniami o charakterze użyteczności publicznej, które mają węższe znaczenie związane z realizacją obligatoryjnych zadań publicznych. A zatem potrzeby o charakterze powszechnym obejmują zarówno realizację zadań publicznych obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.

  Do kolejnej grupy podmiotów, które można zakwalifikować jako podmioty publiczne na podstawie powołanej ustawy, należą związki jednostek sektora finansów publicznych oraz osób prawnych (art. 2 pkt 1 lit. c). Podstawę prawną do tworzenia związków przez jednostki sektora finansów publicznych dają przepisy regulujące działalność przedmiotową jednostek39. W świetle powołanej ustawy o PPP z 2008 r. związki mogą być tworzone zarówno przez jednostki sektora finansów publicznych, wyłącznie przez osoby prawne, jak i mogą to być związki o charakterze mieszanym. Ustawa nie stanowi samoistnej podstawy do tworzenia związków sektora finansów publicznych z osobami prawnymi, a zatem podstawa taka powinna wynikać z aktu prawnego regulującego działalność danej jednostki.

  Partnerem prywatnym w rozumieniu ustawy o PPP z 2008 r. może być wyłącznie przedsiębiorca,sub>40 lub przedsiębiorca zagraniczny. Katalog podmiotów będących partnerem prywatnym w świetle ustawy o PPP z 2008 r. został zawężony w stosunku do uprzednio obowiązującej regulacji prawnej. Należy wskazać, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie może podjąć współpracy w ramach PPP z podmiotem publicznym. Jak podnosi Hanna Walczak-Zaremba, powstaje pytanie, czy ustawodawca nie wziął takiego rozwiązania w ogóle pod uwagę, czy celowo pominął rozwiązanie ze względu na brak fachowości takiej osoby w ramach realizacji PPP. Jak wskazuje autorka, ustawa dopuszcza możliwość tworzenia spółki kapitałowej , która może powstać za zgodą stron na podstawie umowy o PPP, w celu jej wykonania, „(…) wydaje się, że nic nie powinno stać na przeszkodzie, by współwłaścicielem takiej spółki była osoba fizyczna” .

  Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może nie być uznany za partnera prywatnego w ramach PPP w określonych sytuacjach. Przykładem może być spółka kapitałowa kontrolowana w sposób wskazany w art. 2 pkt 1 lit. b powołanej ustawy, przez jednostkę sektora finansów publicznych, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej w formule PPP i która może być jedynie podmiotem publicznym .

  Podsumowując, należy stwierdzić, że ustawa o PPP z 2008 r. zrywa z negatywnymi aspektami ustawy o PPP z 2005 r. Wprowadza eliminację zbędnych obciążeń administracyjnych oraz likwidację nadmiernych ograniczeń również co do przedmiotu i treści samej umowy. Głównymi założeniami obowiązującej ustawy jest przede wszystkim: przyznanie zainteresowanym jak największej swobody w kształtowaniu partnerstwa, ochrona uzasadnionych interesów partnerów prywatnych, ochrona najważniejszych interesów publicznych oraz ochrona długu publicznego, jak również zgodność z prawem UE. Nowa regulacja prawna wyraźnie nawiązuje do obowiązujących instytucji prawa polskiego, przede wszystkim instytucji prawa cywilnego. Wyrazem elastyczności ustawy jest posługiwanie się przyjętymi w prawie cywilnym i prawie handlowym – klauzulami generalnymi, co również nadaje nowy charakter ustawie o PPP.

  dr Katarzyna Płonka-Bielenin, jest adiunktem w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

  Artykuł pochodzi z czasopisma „Samorząd Terytorialny”>>>  1 S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 13.

  2 L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjno-prawne, Katowice 2000, s. 31; także: S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych…, s. 25; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 236 – „Pojęciem prywa-tyzacji obejmowane są różne przypadki zmiany cech podmiotu wykonującego zadanie, zmiany form wykonywania zadań oraz zmiany charakteru stosunków łączących podmioty wykonujące zadania publiczne z obywatelami”.

  3 A. Tyśkiewicz-Mazur, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – wybrane zagadnienia, „Samorząd Terytorialny” 2008/11, s. 19, szerzej na temat wskazanych form działania: E. Ura (red.), Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Akademii Publicznej, Rzeszów 2006, s. 504 i n.

  4 J.R. Antoniuk, Partnerstwo publiczno-prywatne, w: M. Baron-Wiaterek, E. Knosala, L. Zacharko (red.), Zakres ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Gliwi-
  ce 2009, s. 117–118. Po raz pierwszy zlecenie podmiotowi prywatnemu zadań publicznych nastąpiło w ramach współpracy miasta Bostonu z Wate Works Company, która w 1652 r. była pierwszym w USA przedsiębiorcą inwestującym w system wodociągów dostarczający wodę pitną dla mieszkańców. Natomiast we Francji jako datę początkującą partnerstwo publicz-no-prywatne przyjmuje się 1554 r., w którym Adam de Craponne otrzymał pierwszą w historii państwa koncesję na budowę kanału, która była finansowana z własnych środków oraz ze środków prywatnych inwestorów. Rozkwit systemu partnerstwa publiczno-prywatnego datuje się na lata 60. i 70. XX w. we Francji, Włoszech oraz Hiszpanii, gdzie partnerstwo opierało się na umowach koncesyjnych, których istotą było zlecanie zadań administracji państwowej ze sfery użyteczności publicznej prywatnym przedsiębiorcom. Następnie rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nastąpił w Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego stała się istotnym instrumentem realizacji zadań administracji pu-blicznej przez podmioty prywatne także w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Portugalii, Grecji, Irlandii czy Holandii.

  5 Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zm., dalej: ustawa o PPP z 2005 r.

  6 Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.06.2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 866); rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9.06.2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 125, poz. 867); rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.06.2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przed-sięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868).

  7 M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warsza-
  wa 2006, s. 133 i n.

  8 W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009, s. 11.

  9 Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm., dalej: ustawa o PPP z 2008 r.

  10 Zmiany wprowadzone nową ustawą o PPP przyczyniają się do odformalizowania sposobu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ponadto zniesienie błędnego założenia, jakim było wskazanie, że podmioty sek-tora publicznego mogą posłużyć się formą współpracy w ramach PPP, jedynie wówczas, gdy jest ona metodą korzystniejszą od innych tradycyjnych sposobów realizacji zadań publicznych, ustawodawca zniósł obowiązek w zakresie przeprowadzenia analiz na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji przez podmiot publiczny w zakresie realizacji zadania w formule PPP, jak również zaniechanie obowiązku sporządzania sprawozdań przez podmiot publiczny z realizacji PPP oraz przesyłania go do centralnych organów.

  11 Szerzej na temat definicji PPP: J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Gdańsk 2007, s. 7–9. Zob. także M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie…, s. 28.

  12 E. Kornberger-Sokołowska (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowiec-kiego i śląskiego, Warszawa 2008, s. 11.

  13 E. Kornberger-Sokołowska (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne…, s. 12.

  14 M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie…, s. 29.

  15 Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej: pr. bud. W myśl ustawy obiektem budowlanym jest: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekty małej architektury pod warunkiem, że w trakcie lub po zakończeniu budowy obiekt ten będzie utrzy-many lub zarządzany przez partnera prywatnego.

  16 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 28.

  17 Wskazany podział umów o partnerstwo publiczno-prywatne za: J.R. Antoniuk, Partnerstwo publiczno-prywatne…, s. 121–123.

  18 S. Pieprzny, E. Ura, M. Ura, Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, w: E. Ura (red.), Sprawność działania…, s. 515 i n.

  19 D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej i prawne formy ich działania, w: Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80 urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 291.

  20 Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, druk sejmowy nr 1180 z 20.10.2008, s. 19.

  21 Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: k.c.

  22 J. Jacyszyn, T. Kalinowski, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2006, s. 53.

  23 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 53–54.

  24 Szerzej na temat ryzyka realizacji przedsięwzięcia:
  E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Kraków 2008, s. 39–42.

  25 Uzasadnienie do projektu…, s. 6.

  26 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 56. Natomiast na podstawie ustawy o PPP z 2005 r. dominuje odmienny pogląd, że umowa o PPP to „pozakodeksowy typ umowy nazwanej, do której stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu cywilnego (w szczególności dotyczące czynnoś-
  ci prawnych), przepisy ogólne dotyczące zobowiązań”.

  27 Uzasadnienie do projektu…, s. 6.

  28 W. Gonet, Uwagi o umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, „Przegląd Legislacyjny” 2006/6, s. 72.

  29 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.07.2005 r. (I ACa 1218/04), niepubl.

  30 M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie…, s. 152.

  31 M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie…, s. 152.

  32 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej: n.u.f.p. – w świetle nowej regulacji prawnej sektor finansów publicznych został wskazany w art. 9. Katalog ten wprowadza do katalogu jednostek sektora finansów publicznych np. agencje wykonawcze, insty-tucje gospodarki budżetowej, wyłącza z niego natomiast gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, jednostki badawczo-rozwojowe. Należy stwierdzić, że wyłączenie jednostek badawczo-rozwojowych z katalogu podmiotów publicznych zasługuje na uznanie, ponieważ jednostki te będą mogły nawiązywać współpracę opartą na zasadach PPP z organami władzy publicznej polegającą na realizacji przedsięwzięć naukowych, pilotażowych czy edukacyjnych.

  33 Do jednostek sektora finansów publicznych należą: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, np. poszczególni ministrowie kierujący działami administracji rzą-dowej (w tym Prezes Rady Ministrów, wojewodowie, kierujący centralnymi organami administracji rządowej np. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Zamó-wień Publicznych itd.); gmina, powiat (w tym: powiat ziemski, miasto na prawach powiatu), województwo samorządowe oraz związki gmin i powiatów; jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe (definicję państwowego funduszu celowego podaje art. 29 n.u.f.p., który stanowi, że jest to fundusz tworzony na podstawie odrębnej ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicz-nych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych, nie posiada osobowości prawnej, stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Do państwowych funduszy celowych nie zalicza się funduszy, których jedynym źródłem dochodów – z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn – jest dotacja z budżetu państwa, podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finanso-wy, ponadto ze środków państwowego funduszu celowego mogą być udzielane pożyczki jednostkom samorządu terytorial-nego, jeżeli przewiduje to ustawa tworząca fundusz (np. państwowym funduszem celowym jest Państwowy Fundusz Rehabi-litacji Osób Niepełnosprawnych czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); uczelnie publiczne (tj. uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U.
  Nr 164, poz. 1365 ze zm.); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (ustawa z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.); państwowe i samorządowe instytucje kultury; Zakład Ubez-pieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; Polska Akademia Nauk i tworzo-ne przez nią jednostki organizacyjne (art. 35 i 59 usta-
  wy z 25.04.1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. Nr 75, poz. 469 ze zm.); inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego).

  34 Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.

  35 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 19.

  36 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 20.

  37 Szerzej na temat zadań publicznych: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, s. 89–91.

  38 W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 21.

  39 Przykładem może być art. 64 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 65 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), które umożliwiają gminom i powiatom tworzenie związków.

  40 Zgodnie z art. 4 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm., dalej: u.s.d.g.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  41 Stosownie do treści art. 5 pkt 2 i 3 u.s.d.g. przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, niemająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną mająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą) wykonująca działalność gospodarczą za granicą.

  42 Zgodnie z art. 14 ustawy o PPP z 2008 r. spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną tworzy się wyłącznie dla realizacji celu umowy.

  43 H. Walczak-Zaremba, Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w: L. Zacharko (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, War-szawa 2008, s. 308.

  44 Szerzej: W. Gonet, Komentarz do ustawy…, s. 22–23.