Na te stanowiska nie ma już konkursów. Kandydaci są wybierani z państwowego zasobu kadrowego.

Weszli do niego automatycznie wszyscy urzędnicy służby cywilnej z co najmniej pięcioletnim stażem. Pozostali chętni będą musieli zdać egzaminy. O tym, co będzie na nich sprawdzane, przesądza rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie egzaminu do państwowego zasobu kadrowego (DzU nr 6, poz. 42). Weszło ono wżycie z dniem ogłoszenia, czyli 16 stycznia.

Egzamin składa się z czterech testów. Pierwszy sprawdza poziom wiedzy kandydatów z zakresu: prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, a także organizacji i zarządzania, zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Drugi test służy weryfikacji umiejętności kandydatów. Chodzi o zdolność rozwiązywania problemów, uczenia się, analizy i wykorzystania informacji, a także planowania pracy, podejmowania decyzji i współpracy z zespołem.

Kolejny sprawdzian dotyczy predyspozycji do pełnienia funkcji kierowniczych. Sprawdzana jest zarówno motywacja egzaminowanych jak i odporność na stres, cechy osobowościowe i zdolności przywódcze.

Kandydaci muszą też wykazać się znajomością jednego z trzech języków roboczych UE: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego.

Wszystkie sprawdziany mają formę testów, w których wybiera się odpowiedź. Za prawidłowy wybór otrzymuje się punkt. Łącznie można zebrać 270 pkt. Aby zdać egzamin, trzeba mieć co najmniej 162 pkt.

Kandydaci, którzy zdadzą egzaminy, dostaną się do państwowego zasobu kadrowego, ale jedynie na pięć lat. Po tym czasie ponownie będą musieli przejść opisane testy. Egzaminy będą organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej co najmniej trzy razy w roku.

Aby do nich przystąpić, należy wnieść opłatę. Wynosi ona połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku 468 zł. Kandydaci muszą mieć co najmniej pięcioletni staż pracy, tytuł magistra (lub równorzędny) oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Osoby karane za umyślne przestępstwa, w tym skarbowe, są zdyskwalifikowane.