Jak dotąd z platformy najliczniej korzystają jst z województw: mazowieckiego (68), śląskiego (48) i małopolskiego (47). Do służby przygotowawczej w tej postaci od chwili uruchomienia platformy 28 kwietnia br. przystąpiło na Mazowszu 94 urzędników, na Śląsku – 78. Licznie reprezentowane są województwa świętokrzyskie (69 osób) i pomorskie (62 osoby).E-służba oferuje dziewięć kursów:

– Postępowanie administracyjne.

– Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych.

– Status prawny pracowników samorządowych.

– Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.

– Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.

– Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

– Kultura urzędnika samorządowego- Kodeks etyczny pracowników Urzędu.

– Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd.

– Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Służba przygotowawcza jest jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.