Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wakatach, może wskazać, za zgodą szefa służby cywilnej, stanowiska, o które mogą się ubiegać także obywatele UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski.Zdaniem rzecznika dyrektorom generalnym urzędów oraz szefowi służby cywilnej pozostawiono w zakresie ich wskazywania zbyt dużą swobodę. Przepisy nie określają bowiem wprost dostępnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego stanowisk pracy w służbie cywilnej.Rzecznik zwrócił się do szefa służby cywilnej o stanowisko w tej sprawie.