Gminy, które wypłacają świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej, muszą do końca roku rozliczyć swoje budżety. Realizują one w zakresie wypłacania świadczeń zadania własne, zadania własne z możliwością dofinansowania z budżetu państwa oraz zlecone i finansowane przez budżet. Gminy dysponują więc środkami własnymi oraz tymi, które otrzymują z państwowej kasy. Jeśli zdarzy się, że gmina nie wyda pieniędzy, które wcześniej przekazał do niej budżet państwa – na przykład ustaliła prawo do jakiegoś świadczenia, ale okazało się, że nie musi go wypłacać – to pieniądze, które otrzymała na jego realizację musi zwrócić do kasy państwa.

Gmina, która pobierze dotację w nadmiernej wysokości, musi zwrócić ją z odsetkami, nie może też ubiegać się o nią przez następne 3 lata.

Radny i wójt, burmistrz oraz prezydent miasta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie trzydziestu dni od złożenia ślubowania.

Niezłożenie oświadczeń majątkowych przez radnego, wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie mandatu. W przypadku pozostałych osób powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone, do dnia ich złożenia.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok kalendarzowy. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, oraz informację o stanie mienia komunalnego przygotowuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Najpóźniej do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy taki projekt zarząd przedkłada radzie i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu.

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa organ stanowiący jednostki w odrębnej uchwale. Budżet uchwalany jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie, kompetencje do jego ustalenia przejmuje regionalna izba obrachunkowa. Ma na to czas do 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Dlatego też wydatki budżetowe wygasają z upływem roku budżetowego, na który zostały uchwalone.

W wyniku niepodjęcia uchwały o wykazie wydatków niewygasających, czyli takich, których nie udało się zrealizować w danym roku budżetowym, nie zostaną one przeniesione na następny rok budżetowy i nie będą możliwe do wykorzystania.

Rady gmin w drodze uchwały powinny do końca roku ustalić stawki podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ich górna granica kwotowa corocznie podlega podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Jeżeli rada gminy do końca roku nie podejmie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych, w 2007 roku będą obowiązywały stawki z 2006 roku.

Gminy muszą do końca roku powziąć uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz w sprawie opłat lokalnych. Obowiązuje tutaj zasada waloryzacji stawek podatku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen. Górne granice stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych na 2007 rok zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 25 października 2006 r. (MP nr 75, poz. 758). Podatek od posiadania psów w przyszłym roku nie będzie mógł przekroczyć 53,69 zł (w 2006 r. było to 53,21 zł).


Jeżeli rada gminy do końca roku nie podejmie uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych, w 2007 roku będą obowiązywały stawki z 2006 roku.