Służbę przygotowawczą odbywają pracownicy samorządowi – wynika to z art. 19 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.).

Kurs dla nowo zatrudnianych
Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę (w rozumieniu u.p.s.) musi odbyć służbę przygotowawczą. Za osobę podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy uważa się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona m.in. w gminie, powiecie, urzędzie marszałkowskim na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym (art. 16 ust. 2 u.p.s.).

 

PRZYKŁAD
Pracownik podjął pracę po raz pierwszy w urzędzie gminy, odbył służbę przygotowawczą, ale nie otrzymał wyniku pozytywnego z egzaminu. Czy będzie traktowany jako podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, np. w urzędzie marszałkowskim?
Tak, jest traktowany jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy i musi przystąpić ponownie do służby przygotowawczej.

 

W przypadku osób, które podejmują pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania.
Służbę przygotowawczą pracownik odbywa w czasie trwania umowy o pracę.

 

Zwolnienie z kursu
Decyzję w sprawie skierowania urzędnika do służby przygotowawczej podejmuje kierownik jednostki, w której ma być zatrudniony pracownik. Przy podejmowaniu takiej decyzji brany jest pod uwagę przede wszystkim poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy.
Bezpośredni przełożony pracownika może złożyć wniosek z uzasadnieniem w celu zwolnienia pracownika z odbycia służby. Chodzi tu o osoby, których wiedza i doświadczenie gwarantują właściwe wykonywanie obowiązków i które z tych powodów nie muszą odbyć służby przygotowawczej. W takim wypadku decyzję dotyczącą zwolnienia z odbycia służby podejmuje kierownik jednostki, w której ta osoba jest zatrudniona, np. wójt gminy.
Szczegółowe zasady przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu ją kończącego określa kierownik danego urzędu. Jeżeli pracownik zda z wynikiem pozytywnym egzamin kończący służbę, przed zawarciem nowej umowy o pracę składa ślubowanie.

Aneta Mościcka

Podstawa prawna

  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183)

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<