Z danych ze sprawozdań budżetowych wynika, że łączna kwota zobowiązań wszystkich jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach 2006 r. wynosiła 20.549.564 tys. zł i w porównaniu do stanu zobowiązań tych jednostek na koniec 2005 r. uległa zmniejszeniu o 3,0%.

Relacja zobowiązań ogółem do planowanych dochodów ogółem po 2 kwartałach 2006 r. wyniosła, zbiorczo dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 18,1% w tym:

 • gminy 15,4%,
 • powiaty 12,0%,
 • miasta na prawach powiatu 25,2%,
 • województwa 11,9%.
 • Stosownie do art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto, ustawodawca w regulacji art. 170 ust. 2 tej ustawy, określił, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

  Ograniczeń, o których mowa w art. 170 ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

  W strukturze zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach 2006 r. największy udział miały:

 • kredyty i pożyczki 82,6%,
 • emisja papierów wartościowych 16,1%.
 • Kwota zobowiązań wymagalnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach 2006 r. była o 18,9% niższa od kwoty tych zobowiązań po 2 kwartałach 2005 r. Należy zaznaczyć, że obniżenie się poziomu zobowiązań wymagalnych w stosunku do analogicznych okresów lat poprzednich dotyczy wszystkich typów jednostek samorządu terytorialnego.

  Szczegółowe dane o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach w latach 2004-2006 zawarte są w zakładce Finanse Samorządów – Informacje o stanie zobowiązań.