Na gruncie postanowień samorządowych ustaw „ustrojowych”, samorządowi funkcjonariusze publiczni wyłonieni w trybie wyborów zostali zobligowani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym m.in.: ,,na 2 miesiące przed upływem kadencji” [vide np.: art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)] – czytamy w stanowisku resortu.

Mając na uwadze fakt, że w roku bieżącym termin ten przypada w dniu 12 września (niedziela), w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, dotyczących składania oświadczeń majątkowych – związanych z odpowiednim stosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz przepisów prawa cywilnego w zakresie terminów – należy zarekomendować składanie wyżej wymienionych oświadczeń najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień 12 września 2010 r., chyba że urzędy zapewnią obsługę organu (któremu należy złożyć oświadczenie majątkowe) w dniach 11-12 września 2010 r. Niebudzącym zastrzeżeń potwierdzeniem zrealizowania ustawowego obowiązku będzie wówczas wpływ oświadczenia o stanie majątkowym do urzędu najpóźniej do dnia 12 września 2010 r. – uzasadnia MSWiA.

Z kolei, w przypadkach, w których takie wykonanie ustawowego obowiązku nie jest możliwe wypada dopuścić stosowanie wykładni na korzyść osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, tj. odpowiedniego uwzględnienia zasad, dotyczących obliczania terminów, wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego lub też ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W świetle ww. regulacji, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (termin upływa pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy). W konsekwencji, za dopuszczalne należy uznać złożenie oświadczenia majątkowego w dniu 13 września 2010 r. bezpośrednio w odpowiednim urzędzie bądź też np.: nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). O zachowaniu terminu zrealizowania ustawowego obowiązku decydować będzie wówczas odpowiednio: data wpływu do urzędu bądź też data stempla pocztowego.

Jednocześnie, mając na względzie, że oświadczenie majątkowe samorządowego funkcjonariusza publicznego jest ,,oświadczeniem wiedzy” o posiadanych składnikach majątkowych (które zobowiązany winien wykazać z należytą starannością), stąd też, oczywistym pozostaje, że informacje (dane) wykazywane w oświadczeniu majątkowym winny uwzględniać stan na dzień złożenia oświadczenia – radzi MSWiA.