Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o finansowe wsparcie składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego dwa razy do roku – od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października. Wnioski muszą m.in. określać podmiot, który ubiega się o wsparcie, wysokość potrzebnych środków, rodzaj planowanej inwestycji oraz liczbę mieszkań, jaka powstanie w wyniku realizacji inwestycji. Wniosek musi także określać termin, w jakim inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona.

Wnioski będą oceniane przez BGK według klucza punktowego określonego w załączniku do rozporządzenia. BGK będzie np. przyznawał punkty za wpływ inwestycji na zwalczanie lokalnego bezrobocia oraz jej wpływ na zaspokajanie lokalnych potrzeb na tanie mieszkania. Lista samorządów, którym wsparcie zostało przyznane oraz jego wysokość, ogłaszana będzie przez BGK do 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku.