We wniosku trzeba wykazać związek zadania (imprezy), o której wsparcie chodzi, z regionalną polityką kulturalną oraz rządowymi programami kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wraz z nim złożyć trzeba oświadczenie o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania, a także preliminarz całkowitych kosztów i źródła ich finansowania.

Mówi o tym wszystkim wchodzące w życie 23 listopada rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostkisamorządu terytorialnego ( DzU nr202, poz.1490).