Dla dozorców święta mogą być normalnymi dniami pracy. W zamian za pracę w święto należy udzielić dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego. Udzielając dnia wolnego nie wypłaca się wynagrodzenia za pracę w święto.
Jeżeli udzielenie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie i dodatek w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

1. Praca w niedziele i święta – dopuszczalna przy pilnowaniu mienia
Praca w niedziele i święta jest dopuszczalna tylko w przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy. Praca w te dni jest dozwolona m.in. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób. Praca tego rodzaju może być wykonywana w systemie równoważnego czasu pracy. W tym przypadku praca powinna być wykonywana według z góry ustalonego harmonogramu pracy, sporządzonego na dany okres rozliczeniowy. Pracownik musi bowiem wiedzieć, które dni w okresie rozliczeniowym są jego dniami pracy, jak długo ma być wykonywana praca w poszczególne dni robocze harmonogramowo. Musi także wiedzieć, które dni są dniami wolnymi od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. A zatem z harmonogramu może wynikać, że niedziele bądź święta (np. Boże Narodzenie) są dla pracownika dniami pracy. Wówczas pracodawca zapewnia tym pracownikom taką łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, która będzie odpowiadać przynajmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadającym w tym okresie. Na przykład w grudniu 2007 r. czas pracy wynosi 152 godziny. Pracownikowi należy zapewnić co najmniej 12 dni wolnych.


2. Za pracę w niedzielę lub święto – dzień wolny albo 100% dodatek

Pracownikowi wykonującemu dozwoloną pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

 • w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
 • w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.
 • Udzielając dnia wolnego pracodawca nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie we wskazanym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Natomiast w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem do wynagrodzenia również w wysokości 100% (za każdą godzinę pracy w święto). Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

  Wysokość dodatku potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego

  SN: Należy się jeden dodatek 100%W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko 1 dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 lub § 3 kp. Uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 11/05, OSNP 2006/11-12/170.

  Podstawa prawna:

 • art. 130 § 2, art. 137, art. 1511 § 1 pkt 1, art. 15110 pkt 7, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)
 • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych