Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

 1. ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 2. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;
 3. jest obywatelem polskim;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
 8. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej poprzez Internetowy System Zgłoszeń (ISZ) na stronie: http://rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk

Egzamin ma formę pisemną i składa się z czterech części:

 1. sprawdzianu wiedzy;
 2. sprawdzianu umiejętności;
 3. sprawdzianu znajomości języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej;
 4. sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.

Egzamin przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk

Osoba, która złoży egzamin z wynikiem pozytywnym otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Informacje: www.ksap.gov.pl

Kontakt – pzk@ksap.gov.pl