Ustawa przewiduje ponadto, że urzędnicy powinni umożliwiać głuchym załatwianie spraw za pomocą środków nowoczesnej komunikacji, takich jak esemesy, faksy, e-maile czy platformy internetowe. Instytucje publiczne zostaną zobowiązane do udostępnienia niesłyszącym narzędzi do takiej komunikacji.

Dalej idącym uprawnieniem jest prawo do tłumacza języka migowego w urzędzie. Ustawa zakłada tworzenie wojewódzkich elektronicznych i bezpłatnych rejestrów tłumaczy. Osoba niesłysząca zgłaszałaby na trzy dni wcześniej zapotrzebowanie na jego pomoc podczas załatwiania sprawy. Urząd zaś musiałby zapewnić taką obsługę w uzgodnionym z interesantem terminie – na własny koszt. Możliwe będzie także obsługiwanie osób głuchych przez urzędnika przeszkolonego w języku migowym.

Wreszcie ustawa przewiduje  możliwość dofinansowania z PFRON kursów tego języka dla niesłyszących i członków ich rodzin. Rangę tego sposobu komunikacji ma zaś podnieść powołana ustawą Polska Rada Języka Migowego.

Ustawa trafiła do Senatu.