Tworzone na poziomie gminy, powiatu i województwa, wieloletnie programy ochrony ludności, usystematyzują potrzeby dotyczące ochrony ludności, priorytety, zadania i skuteczne sposoby ich realizacji. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwalają na opracowywanie wspólnych programów. Gminne i powiatowe programy ochrony ludności zatwierdzane będą przez wojewodę, natomiast wojewódzkie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowelizacja nakłada obowiązek uzgadniania programów z działającymi na danym terenie służbami realizującymi zadania ochrony ludności.


 Programy muszą być spójne z planami zarządzania kryzysowego. Wojewoda będzie czuwał nad tym, aby gminy i powiaty opracowały program zgodnie z ustalonym terminem. Gdy samorząd nie będzie w stanie wywiązać się z tego zadania wojewoda może zlecić jego opracowanie wyznaczonym przez siebie ekspertom. Mechanizm ten, obok propozycji zakwalifikowania zadania dotyczącego opracowywania programów ochrony ludności jako zadania zleconego samorządu terytorialnego, wzmocni rolę wojewodów w systemie ochrony ludności.

 

 Nowelizacja kładzie także nacisk na przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu ochrony ludności. Ćwiczenia będą polegały m.in. na przetestowaniu procedur ostrzegania i alarmowania ludności, procedur ewakuacji, organizacji ochrony przed skutkami zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. Projekt powierza przeprowadzanie ćwiczeń gminom i powiatom. Samorządy mogą je organizować wspólnie. O tym ile ćwiczeń się odbędzie, jaki będzie ich temat, zakres oraz zasięg zadecyduje wojewoda w harmonogramie ćwiczeń ochrony ludności przygotowanym dla obszaru całego województwa na dany rok.

 Ćwiczenia wojewódzkie będą przeprowadzane raz w roku. Zostaną w nie włączeni starostowie i wójtowie z terenu danego województwa. Sprawozdanie z ćwiczeń wojewódzkich i sprawozdanie z realizacji wniosków z ćwiczeń zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Ramowy plan ćwiczeń z zakresu ochrony ludności będzie elementem wojewódzkiego programu ochrony ludności.

 W sytuacji zagrożenia należy jak najszybciej ostrzec mieszkańców. W projekcie zadanie to zostało powierzone wszystkim organom administracji publicznej, ale będzie ono realizowane przede wszystkim przez samorząd terytorialny, czyli wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów. Będą oni odpowiadać za organizowanie i utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

 Sprawna i szybka wymiana informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną ludności jest najistotniejszym elementem tego systemu. W projekcie zarządzający systemami monitorowania zagrożeń zostali zobowiązani do natychmiastowego przekazywania administracji publicznej informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia i jego zasięgu. Samorząd terytorialny ma na bieżąco informować administrację rządową o podejmowanych działaniach. Analogiczne informacje będą przekazywane przez wojewodów do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

 Ważnym elementem projektu jest edukacja i organizowanie szkoleń na temat zasad bezpiecznego zachowania się, w tym m.in. propagowanie wiedzy o zagrożeniach, sposobach zapobiegania zagrożeniom, zasadach zachowania się w przypadku ich powstania oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 

 Projekt nowelizacji określi obowiązki administracji publicznej dotyczące zapewnienia schronienia dla ludności i zabezpieczenie mienia w sytuacji zagrożenia. Odpowiednie służby będą decydowały m.in. o wykorzystaniu podziemnych części obiektów komunikacyjnych, handlowych, usługowych i magazynowych. Przyjęto przy tym zasadę, że poszczególne samorządy, w oparciu o analizę zagrożeń, będą decydować m.in. o ilości i rodzaju budowli ochronnych.

 

 Zaproponowano także, aby nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym uregulowała kwestie dotyczące powiadamiania ratunkowego, w tym m.in. zadania systemu powiadamiania ratunkowego, organów oraz podmiotów zajmujących się sprawami powiadamiania ratunkowego, zasady szkolenia operatorów numerów alarmowych oraz zasady finansowania tego systemu. Wśród rozwiązań znalazła się propozycja, aby minister spraw wewnętrznych i administracji był właściwy w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze kraju. Natomiast wojewoda odpowiadałby za system powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa. Zadania systemu powiadamiania ratunkowego powinny wykonywać centra powiadamiania ratunkowego (wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego, służby ustawowo powołane do niesienia pomocy oraz inne podmioty ratownicze).