Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie jest zaliczany do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Pracodawca może jednak wprowadzić w zakładzie pracy korzystniejsze uregulowania niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

1. Uprawnienia pracownicze tylko dla pracowników
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest pracownikiem, w związku z tym nie stosuje się do niej przepisów prawa pracy. Dlatego też, okresów prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze (np. prawo do urlopu (http://www.portalkadrowy.pl/index.php?iid=5127) i jego wymiar, prawo do odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, prawo do odprawy pośmiertnej).

2. W budżetówce – zasady wypłaty świadczeń regulowane przepisami
W sferze budżetowej, większość świadczeń pracowniczych i zasady ich wypłaty wynikają z ustaw i rozporządzeń (np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, itd.). Generalną zasadą jest, że okresy prowadzenia działalności gospodarczej nie są zaliczane do tzw. stażu pracy.

3. Pracodawcy prywatni mogą stosować inne zasady
Natomiast u pracodawców prywatnych, niektóre świadczenia pieniężne, których nabycie i wysokość jest uzależniona od stażu pracy, są świadczeniami fakultatywnymi tzn. pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ich. Nie są one uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. O tym, czy takie świadczenia będą pracownikom wypłacane decyduje pracodawca. Również on decyduje o tym, jakie warunki pracownik musi spełnić, aby nabyć prawo do tych świadczeń. Zapisy takie powinny znaleźć się w wewnątrzzakładowych przepisach (regulamin pracy lub wynagradzania), a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia tych regulaminów, postanowienia w tym zakresie może zawrzeć w indywidualnych umowach o pracę. Pracodawca może postanowić, że okresy prowadzenia działalności gospodarczej będą traktowane na równi z okresami pracy uprawniającymi np. do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej, czy też do ustalenia prawa lub wymiaru urlopu wypoczynkowego (www.portalkadrowy.pl).

Podstawa prawna

  • art. 2, art. 9, art. 18 Kodeksu pracy.
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl