Sejm 16 listopada 2006 r. przyjął nowelizację ustaw: z 1984 r. o podatku rolnym i z 2002 r. o podatku leśnym. Ich główny cel to ujednolicenie zasad określania przez rady gmin warunków i trybu składania informacji i deklaracji na te dwie daniny z zasadami zapisanymi w znajdującym się też w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w odniesieniu do podatku od nieruchomości i od środków transportowych).

Dotychczasowe przepisy ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym i o podatkach i opłatach lokalnych upoważniały rady gmin do wprowadzenia e-deklaracji na swym terenie, ale gminy z nich nie korzystały. Nowe przepisy powinny im to ułatwić.

Nowelizację musi jeszcze ocenić Senat.